Go to Top

Sol·licitud de l’Equip Directiu pel TIL

L’Equip Directiu de l’IES Joan Alcover

EXPOSA que:

1) en el BOIB de 20 d’abril de 2013 la Conselleria d’Educació publicà el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

2) el 9 de maig de 2013, el secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, Guillem Estarellas, concretà el Decret 15/2013 mitjançant unes instruccions.

3) el 22 de maig de 2013, la Comissió Pedagògica de l’IES Joan Alcover va elaborar un primer projecte TIL (adjunt 1) seguint aquestes primeres instruccions.

4) el 22 de maig de 2013, el secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, Guillem Estarellas, concretà el Decret 15/2013 i les primeres instruccions del 9 de maig de 2013 mitjançant unes segones instruccions.

5) el 24 de maig de 2013, la directora de l’IES Joan Alcover, Aina Llabrés, i la cap d’Estudis, Margalida Llompart es reuneixen amb el cap de departament de Planificació, Fernado LLorca, per tractar el tema de les quotes i el representant de la Conselleria aprofita l’avinentesa per informar-nos que el primer projecte TIL elaborat per la Comissió Pedagògica no es podrà dur a terme ja que, a partir d’ara, les instruccions vigents són les del 22 de maig.

6) el 27 de maig de 2013 enviam l’esborrany del segon projecte TIL  i, telefònicament, ens informen que el projecte és correcte.

7) la Comissió Pedagògica es reuneix el 6 de juny de 2013 i aprova un segon projecte TIL seguint les segones instruccions del 22 de maig de 2013.

8) el 6 de juny de 2013 l’Associació de directors i els sindicats presenten un recurs d’alçada en contra del projecte TIL.

9) l’11 de juny de 2013 es fa una consulta no vinculant a les famílies i es demana si donen suport a l’esborrany de segon projecte de tractament integral de llengües. A la votació hi acudeixen 11 pares dels 625 censats. El resultat és el següent: 10 hi donen suport i hi ha un vot en blanc.

10) el 12 de juny de 2013 se celebra un claustre extraordinari. Per una banda, es consensua una carta  on es mostra la postura de tot el claustre davant el Decret 15/2013. Per altra banda, es fa una consulta no vinculant als professors de l’IES Joan Alcover on es demana si donen suport a l’esborrany del segon projecte de tractament integral de llengües el·laborat per la Comissió Pedagògica seguint les segones instruccions de la Conselleria. Al claustre hi acudeixen 48 professors dels 51 censats. El resultat és el següent: 37 vots en contra del projecte TIL, 2 vots nuls, 4 abstencions i 5 vots a favor.

11) el 19 de juny de 2013 es reuneix el Consell Escolar en convocatòria extraordinària per votar l’esborrany del segon projecte de tractament integral de llengües elaborat per la Comissió Pedagògica seguint les segones instruccions de la Conselleria. Al Consell Escolar hi acudeixen 15 dels 16 censats. El resultat és el següent: 12 vots en contra, 2 vots a favor i un vot en blanc. El Consell Escolar s’adhereix a la carta del Claustre amb 15 vots a favor i cap en contra.

12) seguint les instruccions de la Conselleria, el 20 de juny de 2013 s’informa, mitjançant correu electrònic, que el Consell Escolar no ha donat suport a la proposta del segon projecte de tractament integral de llengües elaborat per la Comissió Pedagògica seguint les segones instruccions de la Conselleria.

13) el 25 de juny de 2013 l’Equip Directiu de l’IES Joan Alcover es veu obligat per decret a elaborar un tercer projecte TIL, que va en contra del claustre, el Consell Escolar i tota la comunitat educativa del centre.

14) el 25 de juny de 2013, a les 15.00h, rebem la quota de professors per al següent curs acadèmic.

 

i, per aquest motiu, SOL·LICITA que:

 

1) en cas de dur-se a terme el decret 15/2013 o assumir, per part de la Conselleria projectes elaborats seguint les primers instruccions, es tengui en compte que, dels dos projectes elaborats per la Comissió Pedagògica, el que ha rebut més suport per part de la nostra comunitat educativa és el primer projecte (adjunt 1).

2) es tenguin en compte les dificultats d’haver d’elaborar una quota sense saber el desenllaç administratiu del projecte TIL i, per tant, dels professors que ens faran falta el curs vinent, així com els llibres i material educatiu necessari per als alumnes.

3)  així com fa el Decret 15/2013 de remetre al Reglament Orgànic de Centre, es tengui en compte el ROC  i els decrets 119/2002 i 120/2002 on s’especifica que:

-la Comissió Pedagògica ha d’assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el  projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura; els projectes curriculars d’etapa i la programació general anual.

-el Consell Escolar té la competència d’aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins el projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar-ne mecanismes de revisió.

-el director ha de dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre de professors.

4) es tengui en compte la normativa estatal vigent (LOE) on s’especifica que és el Consell Escolar qui té les competències d’aprovar els projectes educatius dels centres i que, a més a més, el claustre té la competència d’aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.

5) vist el recurs d’alçada presentat, i l’oposició del Consell Escolar, s’esperi a la resolució del recurs per optar a posar en marxa aquest projecte.

6) sobretot, que es recuperi el diàleg entre tots els sectors de la comunitat educativa:  famílies, professors, alumnes i Conselleria a fi de consensuar una solució, per damunt decrets unilaterals, que sigui del màxim prófit pedagògic per als alumnes de la nostra comunitat.

Palma, 26 de juny de 2013