Go to Top

2n batxillerat i PAU

Informació sobre la nova prova d'accés a la universitat

Enllaços de la UIB

Convocatòries, horaris, formularis...

Tràmits de 2n de batxillerat

Informació per als aprovats i suspesos

Proves d'accés a la universitat (PAU)

 

Els alumnes que aproven totes les assignatures de 1r i 2n de batxillerat són proposats per al títol de Batxillerat i tenen dret a examinar-se de la prova d’accés a la universitat.

La prova d’accés a la universitat consta de dos blocs fases:

-bloc d’accés: matèries troncals comunes i una matèria troncal cursada per l’alumne segons la modalitat i l’itinerari.

-bloc d’admissió: part voluntària per incrementar la nota d’accés.

logo_UIB

fase general

Aquesta fase és obligatòria per a tots els alumnes i consta de 5 exàmens:

 

    • –  Llengua catalana i literatura

 

    • –  Llengua castellana i literatura

 

    • –  Història de la filosofia o Història d’Espanya

 

    • –  Llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

 

    • –  Una assignatura de modalitat de 2n de batxillerat

 

Cada examen es puntua del 0 al 10 i la qualificació de la fase general s’obté fent la mitjana aritmètica de les qualificacions d’aquests 5 exàmens.

Per saber si un alumne ha superat la PAU s’ha de considerar la següent mitjana ponderada:

60% (Nota mitjana de batxillerat) + 40% (qualificació de la fase general)

Es considerarà que un alumne ha superat les PAU si aquesta mitjana és igual o superior a 5 punts, sempre que la qualificació de la fase general sigui, com a mínim, de 4 punts.

fase específica

Aquesta fase és voluntària i serveix per pujar nota. Ara bé, només es tendrà en compte si s’ha superat la PAU segons està explicat a l’apartat anterior. Els alumnes es poden examinar, com a màxim de 4 matèries de modalitat de 2n de batxillerat, diferent de la que han escollit per a la fase general. Cada examen es puntuarà del 0 al 10 i la matèria es considerarà superada si la puntuació és, com a mínim, de 5. Cada alumne, a més de la nota de selectivitat (obtinguda segons l’apartat 1) rebrà una papereta amb les qualificació obtinguda a cada un dels exàmens de la fase específica. El valor d’aquestes qualificacions depèn de cada universitat i de cada carrera: per a cada carrera, les universitats publiquen els seus paràmetres de ponderació. La nota d’admissió que, per tant, dependrà de la carrera que es vulgui estudiar i de la universitat en concret on es vulgui estudiar, s’obtendrà de la següent manera:

Nota d’admissió= 60%(NMB) + 40%(QFG) + a*M1 + b*M2

 

NMB: nota mitjana de batxillerat QFG: qualificació de la fase general a, b: paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2) M1, M2: qualificacions de dues matèries superades a la fase específica. S’agafaran les dues matèries que facin que la nota d’admissió sigui més alta. Si l’alumne només ha superat una matèria, es tendrà en compte aquesta.

Les universitats han de fer públics els seus paràmetres de ponderacióa principi del curs corresponent a les proves.

altres consideracions

 

Alumnes amb necessitats específiques

Aquests alumnes tenen dret a les adaptacions que necessitin per a fer la PAU. Perquè la comissió organitzadora ho pugui tenir en compte, han d’adjuntar un informe als documents de la preinscripció.

Adjudicació de places

Quan es produeixi un empat, tendran opció preferent els alumnes que s’hagin examinat, a la fase general, d’una assignatura de modalitat vinculada a la branca de coneixement de la carrera a la què es vulgui accedir.