Go to Top

plans d’actuació

Els plans d’actuació que du a terme el departament d’Orientació són:

Pla d'acció tutorial

Així a nivell tutorial s’intervé dinamitzant mitjançant les reunions amb els tutors i Equips Docents diferents dinàmiques: Dinàmica Grupal i Competència Social, Orientació Acadèmica i Professional, Processos d’Aprenentatge i  Temes Transversals i Valors i seguiment dels programes que semblin adequats pel curs i concretament perl grup d’alumnat ( programa antitabaquisme, d’educació sexual, etc.) donant coherència i consistència al llarg dels distints cursos. Les actuacions que desenvolupa el tutor individualment  amb l’alumnat i amb les seves famílies.

Pla d'orientació acadèmica i professional

 Tant a l’àmbit de la tutoria grupal, com la individual, pretén facilitar a l’alumnat la construcció  del propi projecte formatiu i la pressa de decisions professionals; un projecte capaç de satisfer interessos i aspiracions de l’alumnat, d’acord amb les seves  aptituds i circumstàncies, així com amb les possibilitats reals que ens ofereix  l’entorn. Així treballam a nivell d’informació i reflexió amb activitats que van adreçades a:

Autoconeixement d’ aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil d’ aprenenetatge.

Informació acadèmica i  professional:estructura del sistema educatiu, optativitat, modalitats de batxillerat, cicles formatius, universitat, altres alternatives.

Procés  de presa de decisions: actitud positiva,  llibertat i responsabilitat, acceptació de l’error.

Procés de transició a la vida activa i adulta: instruments per a la incorporació al món laboral .

 

Programa de diversificació curricular

El programa de diversificació curricular és una mesura  extrema d’ atenció a la diversitat dins d’un currículum obert i  flexible que permet respondre a les peculiaritats de l’ alumnat mitjançant una proposta curricular, organitzada i coherent amb els objectius generals del currículum ordinari; però amb unes característiques metodològiques i organitzatives especials per a 3r i 4rt d’ESO en grups menys nombrosos.

Pla d'atenció a la diversitat

La diversitat de l’ alumnat requereix mesures que atenguin les diferències derivades de condicions personals i socioculturals. Impliquen mesures organitzatives i curriculars desenvolupades pel conjunt del professorat del centre, però especialment pel professorat de suport especialista en Pedagogia Terapèutica i d’ Audició i Llenguatge. Entre les mesures d’ atenció a la diversitat es troben els P.I.E.( nivells d’assoliment dels continguts dins un grup), el reforç educatiu, les adaptacions curriculars, l’ optativitat de les matèries, etc.