Go to Top

projecte educatiu de centre

TRETS D'IDENTITAT

El 1939 el MEC creà a Palma un centre d’ensenyament secundari femení, com a secció de l’Institut Ramon Llull, que s’independitzà l’any 1942 amb el nom d’Institut Femení. El 1955 passà a denominar-se Institut Femení Joan Alcover. A partir del curs 1959-1960 s’hi implantaren els estudis de nocturn. Fins a l’any 1966 el centre estava situat a l’edifici de l’Institut Ramon Llull, i a partir d’aquest any passà a ocupar les dependències actuals, on abans estava ubicada l’antiga Escola de Magisteri. El 1976 deixà de ser un centre exclusivament femení i canvià el nom per I.B.Joan Alcover.

L’edifici fou projectat l’any 1912 per l’arquitecte Gómez Acebo, igual com els edificis de l’Institut Ramon Llull, l’Escola d’Arts Aplicades i l’Escola de Comerç.

Confessionalitat

L’IES Joan Alcover és un centre d’ensenyament públic i aconfessional i promou la pluralitat, la tolerància i el respecte cap a totes les manifestacions culturals, ideològiques i religioses que respectin aquests principis.

Com a comunitat educativa pretenem que els nostres alumnes aprenguin a analitzar la realitat, formar els seus propis criteris i prendre decisions responsables. Per això, evitarem qualsevol actuació de propaganda o proselitisme que no respecti els principis bàsics abans esmentats.

Pluralisme i valors democràtics

Segons els principis constitucionals, al centre no s’exclourà ningú per la seva procedència, religió, ideologia o nivell econòmic. Igualment transmetrem als nostres alumnes els valors bàsics d’una societat democràtica: el respecte als altres, a un mateix i a l’entorn, el sentit de la llibertat i de la responsabilitat, la solidaritat i la satisfacció pel treball ben fet

Coeducació

Educarem els nostres alumnes per a la igualtat, sense discriminació per raó de sexe. El professorat evitarà reproduir els rols tradicionals, discriminatoris i no equitatius, assignats socialment a homes i dones i utilitzarà una metodologia didàctica que proporcioni als alumnes imatges diversificades i no convencionals d’un sexe i de l’altre.

 

Arrelament al context sociocultural

Afavorirem el contacte dels nostres alumnes amb les característiques definitòries del país, fomentant el coneixement del patrimoni cultural i de l’entorn natural, i l’ús de la llengua catalana, com a llengua de relació i aprenentatge. El Projecte Lingüístic del centre regula la seva progressiva normalització.

Línia pedagògica i metodològica

A l’Institut s’intentarà despertar l’interès per l’estudi, l’esperit crític, la capacitat de decisió i una actitud participativa. El centre donarà resposta a la diversitat dels alumnes, tenint en compte els seus coneixements previs i atenent els diferents ritmes d’aprenentatge i les diferents capacitats intel·lectuals. S’estimularà la formació humanística, l’adquisició de coneixements i la pràctica de tècniques d’anàlisi i de recerca per apropar els alumnes al món del pensament, l’art i la cultura. Igualment, s’estimularà el coneixement científic i tecnològic, la investigació i la sistematització científica, dirigida a la utilització pràctica. Es promourà una actitud oberta cap als canvis produïts pel progrés tecnològic. Consideram que l’ordre i la disciplina són valors indispensables per poder realitzar la tasca educativa. Fomentarem, per tant, el respecte, el diàleg, la reflexió i la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa. Els projectes curriculars del centre ordenen la tasca pedagògica mitjançant les opcions metodològiques que contemplen.

Gestió institucional

El centre promourà una gestió participativa i democràtica, real i efectiva, entre tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus òrgans representatius. S’afavoriran les relacions dels centre amb les institucions del seu entorn. El centre col·laborarà i donarà suport a les associacions de pares i mares i d’alumnes per fomentar la seva participació.

objectius generals

-Contribuir al desenvolupament integral dels alumnes, tant intel·lectualment com humanament.

-Crear un sentiment de pertinença i d’afecte cap a l’Institut.

-Fomentar la convivència i la tolerància.

-Projectar la imatge del centre cap a l’exterior, com a institució pública amb caràcter propi i arrelada a la cultura de la nostra Comunitat.

Aquests objectius es concretaran de la següent manera:

Objectius pedagògics

Tots els Departaments didàctics seran corresponsables d’aquests objectius:

-Aprenentatge significatiu dels continguts de les matèries curriculars.

-Desenvolupament de les competències “clau”, capacitats bàsiques a assolir al final de l’ESO relacionades amb el desenvolupament personal i la inserció laboral.

-Desenvolupament de la capacitat de relacionar les diferents matèries i d’aplicar a altres àrees els coneixements adquirits.

-Domini de la comprensió oral i escrita de les dues llengües oficials de la nostra Comunitat.

-Proporcionar als alumnes instruments d’anàlisi científica i fomentar la capacitat d’observació i de crítica.

-Fomentar l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual.

-Desenvolupar la capacitat d’aplicació dels coneixements adquirits a situacions reals

-Desenvolupar el sentit de responsabilitat i d’esforç personal.

-Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat.

-Fomentar el teball en equip.

-Incorporar una dimensió pràctica que relacioni les àrees amb els àmbits professionals.

Objectius convivencials

-Aconseguir un ambient relaxat i de treball dins l’aula.

-Aconseguir un clima de respecte a les persones, a les instal·lacions del centre i a l’entorn.

-Potenciar el sentiment de pertinença al Centre.

-Valorar i estimar el patrimoni històric i el medi natural

-Difondre hàbits de salut i higiene.

-Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança del Pla de Convivència.

Objectius de gestió i participació

-Fomentar que alumnes, professors, pares, mares i personal no docent intervinguin en la gestió del Centre mitjançant els òrgans de participació propis de cada estament.

-Establir relacions de coordinació, col·laboració i intercanvi amb les institucions docents i no docents de l’entorn.

-Afavorir la participació del professorat en activitats de formació permanent.

-Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interna i externa.

Estructura organitzativa del centre

Els òrgans de govern i de coordinació docent de l’IES Joan Alcover.

Òrgans unipersonals

-Director/-a, màxim responsable de Centre.

-Cap d’Estudis i Cap d’Estudis adjunt/-a, encarregats de coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic, de vetllar pel compliment del Reglament de Règim intern del Centre, de controlar l’assistència i puntualitat a les classes, de coordinar les avaluacions dels grups d’alumnes, entre altres funcions.

-Secretari/-a, encarregat de tota la gestió econòmica i administrativa del Centre.

-Coordinador/a d’Activitats Complementàries i Extraescolars, encarregat de promoure, organitzar i coordinar les esmentades activitats .

-Cap del Departament d’Orientació, encarregat d’assessorar el professorat en la seva funció tutorial, de l’orientació escolar i professional, i de donar suport al procés d’ensenyament i aprenentatge, atenent els alumnes que presentin una problemàtica específica.

-Cap de Departament Didàctic, encarregat de la direcció, programació i coordinació de les activitats didàctiques i complementàries del seu Departament.

-Coordinador/-a lingüístic/-a, encarregat de vetllar pel compliment del Projecte lingüístic del Centre.

-Coordinador/a TIC, encarregat de vetllar per la instauració i el funcionament de les noves tecnologies.

-Coordinador/a mediambiental, encarregat de vetllar pel respecte vers el medi ambient.

-Coordinador/-a de Cicle, encarregat de coordinar els tutors dels diferents grups del cicle.

-Tutors/-es, encarregats de procurar un òptim desenvolupament del procés educatiu dels alumnes mitjançant el coneixement de la personalitat i els interessos dels alumnes, i el seu grau d’integració en el grup. Actuen de mediadors entre la família i el centre.

Òrgans col·legiats

-Consell Escolar, màxim òrgan de govern del Centre, en el qual estan representats tots els estaments de la comunitat educativa. Dins el Consell Escolar existeix una Comissió econòmica i una Comissió de convivència.

-Claustre de Professors, amb les atribucions legislades per llei.

-Comissió de Coordinació Pedagògica.

-Junta de tutors de nivell.

-Junta de delegats.

-Departaments Didàctics, òrgan en el qual s’agrupen tots els professors d’una mateixa àrea. Està dirigit pel Cap del Departament. El seu objectiu central és donar coherència i unitat al procés d’aprenentatge de la seva àrea disciplinar; per aquesta raó, elaborarà, d’acord amb les línies generals d’aquest Projecte Educatiu i amb els Projectes Curriculars del Centre,una Programació Didàctica. La coordinació interdepartamental es realitzarà a través de la Comissió Pedagògica.

-Junta d’equips docents, formada per tots els professors que imparteixen classe a un grup d’alumnes.

-Associació de pares i mares d’alumnes, que organitzen i col·laboren en les activitats extraescolars, esportives i culturals i convoquen activitats pròpies de la seva associació.

-Associació d’alumnes, que té com a objectiu informar els alumnes dels seus drets, organitzar activitats i col·laborar amb l’Associació de pares i mares en l’organització d’activitats extraescolars.