Go to Top

matèries

primer d'ESO

Llengua anglesa

Throughout your high school years, and starting from the very beginning, you will improve your ability to listen and speak in English by being exposed to this language all the time in class and by using it to communicate with your English teachers, inside or outside the classroom.

 You will have to work your grammar as well, but our main objective is to create the appropriate environment for you to use the English language freely and accurately, always according to its context and using all our resources.

 We will also have time to invest in presentations, projects, discussions and even drama!!

 We hope you enjoy your English experience with us 

 The members of the English department

Llengua castellana

La Llengua Castellana i Literatura té com a objectiu el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat, vertader eix que ha d’articular el procés d’ensenyament‐aprenentatge. Aquesta competència —que s’ha de preveure en tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari— s’entén com la capacitat d’adquirir les eines i els coneixements necessaris per comportar‐se de manera eficaç i adequada en una determinada situació comunicativa de la vida familiar, social i professional. L’estructuració del pensament humà es fa a través del llenguatge, per això, aquesta capacitat de comprendre i d’expressar‐se es converteix en el millor i més eficaç instrument d’aprenentatge.

El currículum està estructurat en quatre blocs:

Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure

Bloc 3. Coneixement de la llengua

Bloc 4. Educació literària

Llengua catalana

L’assignatura llengua catalana i literatura de primer d’ESO se centra en la comprensió i producció de textos escrits i orals de diferent tipologia; en el coneixement, a nivell bàsic, de les normes d’ortografia, de les categories gramaticals i de la morfologia nominal i verbal; en l’estudi del lèxic bàsic per camps semàntics; i en l’adquisició de conceptes elementals de literatura.

L’alumne/a llegirà tres novel·les al llarg del curs, una per trimestre.

No hi ha llibre de text. La programació d’aula serà seguida a partir d’una pàgina web on s’establiran els continguts ordenats cronològicament amb enllaços que remetran a pàgines de teoria i a les activitats corresponents, bona part de les quals al programa PELC.

Es valorarà l’hàbit de feina constant, la presentació adequada del quadern i dels treballs i l’actitud positiva i participativa.

Educació física

a) La matèria s’impartirà en llengua anglesa.

b) L’objetiu fonamental serà el desenvolupament de les capacitats físiques, socials i emocionals, relacionades amb el desenvolupament i manteniment de la salut.

c) Es treballarà els hàbits higiènics i posturals relacionats amb l’activitat física i la vida quotidiana.

d) Practicarem jocs i activitats físiques facilitades o adaptades.

e) Fomentarem la cooperació, deportivitat i tolerància.

f) Desenvoluparem la comunicació interpersonal mitjançant l’expressió corporal.

g) Emprearem les noves tecnologies com a recurs didàctic.

Ciències socials

L’assignatura és obligatòria per a tots els alumnes.

Objectiu: donar a conèixer la Prehistòria i el Món Antic: Mesopotàmia, Egipte, Grecia i Roma. També la Geografia física, política, humana i econòmica universal i d’Espanya.

Matemàtiques

A 1r i 2n d’ESO es desenvolupa l’aprenentatge de les matemàtiques que ja s’ha iniciat a l’educació primària. S’ensenyen les matemàtiques que són útils a la vida diària, en el móm laboral i en la formació intel·lectual general dels alumnes. A fí que els alumnes percebin les matemàtiques com una matèria útil, en aquest primers cursos organitzam activitats com una “Visita Matemàtica a Palma” que consisteix en veure quins aspectes matemàtics amaga la Ciutat de Palma i en la que aplicam la realitat de la Ciutat el que han après a l’aula. Aquesta activitat també ens serveix com a experiència per participar a la “Festa de les Matemàtiques” que organitza la Societat Balear de Matemàtiques per els diferents pobles de Mallorca. Proves que consisteixen a la vegada en descobrir els aspectes matemàtics que amaguen els diferents pobles de Mallorca, i, en una gimcana on hi ha diferents paradetes on se’ls proposa als alumnes diferents problemes de Matemàtiques tant a nivell individual com a en grup.    

Música

T’agrada la música? Toques qualque instrument?

Aquí a l’institut tenim gran varietat d’instruments: xilòfons, guitarres, metalòfons,tambor, piano…i tots tocam la flauta.

En aquesta classe aprendràs els elements bàsics del llenguatge musical; això vol dir que practicaràs aquesta llengua universal que és la música. Interpretarem cançons en grup, prepararem un concert per a Nadal; i si ja toques un instrument el podràs dur per mostrar el que saps fer als teus companys i a més a més si te fa ganes podràs participar amb ell en el concert.

Projecte: Taller de llengua oral

Atenent al paper rellevant que tenen la comprensió i l’expressió oral en el conjunt de competències comunicatives dels individus en el món actual, consideram que és necessari augmentar-ne la pràctica a l’aula.

Continguts que es treballaran, tenint en compte l’adaptació al grup-classe:

– Les característiques de la llengua oral.

– La comunicació no verbal.

– La comunicació oral monogestionada i plurigestionada.

– Els tipus de discurs: narrar, descriure, argumentar, donar instruccions, exposar, expressar els sentiments i les emocions.

– Les formes bàsiques de comunicació oral: conversa, debat, entrevista, exposició.

– La lectura expressiva.

– La memorització de texts.

L’enfocament serà eminentment pràctic i comunicatiu i s’hi fomentarà l’aprenentatge cooperatiu.

Projecte: Coneixent el nostre entorn

Durant el curs 2015-2016 els alumnes de 1r d’ESO dirigits pels professors de Ciències Naturals i Ciències Socials, realitzaran un projecte experimental que versarà sobre el coneixement d’un espai geogràfic proper, com pot ésser la badia de Palma, la serra de Tramuntana, etc.

L’objectiu d’aquest projecte és conèixer de primera mà el lloc on es viu des del punt de vista de les matèries que s’estudien a ambdues assignatures: geografia, geologia, flora i fauna, economia, història, ecologia…

S’utilitzarà una metodologia que prioritzi l’aprenentatge actiu on els alumnes cerquin les dades i les informacions, treballin en grup, aprenguin a interpretar diferents gràfics i mapes, utilitzin les TIC i exposin oralment i per escrit les conclusions obtingudes.

Es pretén, en definitiva, que els alumnes vagin construint el seu propi coneixement, desenvolupant les capacitats de recerca i de síntesi, i l’habilitat de treballar en equip.

Valors ètics

Aquest assignatura convida a reflexionar sobre el rigor, la coherència i la fonamentació racional dels judicis valoratius amb els quals guia la nostra conducta, la nostra vida personal i les nostres relacions socials. Per a incitar la reflexió s’utilitzarà material audiovisual (películes, reportatges, curtmetratges, etc) i textos (académics, articles de premsa, fragments literaris,etc) en Anglès, Castellà i Català, sempre tenint present el nivell d’assoliment que l’alumnat vagi mostrant.

Religió

Aquesta assignatura t’ajudarà a tenir més cultura i a formar la teva personalitat, a aprendre a ser una persona crítica. No se pot parlar de temes que desconeixem.

Des que naixem anam descobrint els nostres gusts i aficions. Creixem com a persones, ens realitzam com a éssers humans.

Vols saber en què s’inspirà Leonardo Da Vinci, el Greco, Rubens, Velàzquez i tants altres quan pintaven moltes de les seves obres? Què inspirà Antoni Gaudí a fer La Sagrada Família o la reforma de la nostra Catedral?

Si t’agrada  la Música, aprendràs a escoltar  què va inspirar els compositors que han donat lloc a la música actual.

Aquí aprendràs el valor del respecte per la naturalesa, el valor de la bondat i de la bellesa.

Podràs descobrir el valor  i el sentit del que fas.

Aprendrem plegats més sobre la persona humana, la vida, la transcendència i moltes altres coses interessants.

Volem saber més sobre la veritat, el sentit de la llibertat, la interioritat, la felicitat.

Com ho feim?

Escrivim, escoltam cançons, llegim o miram algunes filmacions, si és possible en versió original. Enguany hem tengut la col.laboració del lector en llengua anglesa i hem pogut fer algunes presentacions en Anglès.

Compartim, investigam, ens relacionam, ens alegram.

Reforçam:

la lecto-escriptura, la memòria amb exercicis amb la pissarra digital interactiva;  cultura artística, autonomia i iniciativa personal i la interacció entre el món físic i espiritual.

 

segon d'ESO

Alemany

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral.

Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Música

A 1r d’ESO vares aprendre els elements básics del llenguatge musical.

Ara, a 3r d’ESO podràs  aprofondir en el seu coneixement. Ja saps que a l’aula hi ha una gran varietat d’instruments que podràs utilitzar.

A més a més, farem un viatge a través de la història per tal de conéixer com era la música d’altres temps, i si és possible assistirem a qualque espectacle musical.

Si el grup classe ho desitja, prepararem el nostre propi espectacle; així que si toques qualque instrument el podràs dur i participar amb ell.

tercer d'ESO

Llengua anglesa

Throughout your high school years, and starting from the very beginning, you will improve your ability to listen and speak in English by being exposed to this language all the time in class and by using it to communicate with your English teachers, inside or outside the classroom.

 You will have to work your grammar as well, but our main objective is to create the appropriate environment for you to use the English language freely and accurately, always according to its context and using all our resources.

 We will also have time to invest in presentations, projects, discussions and even drama!!

 We hope you enjoy your English experience with us 

 The members of the English department

Llengua castellana

La Llengua Castellana i Literatura té com a objectiu el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat, vertader eix que ha d’articular el procés d’ensenyament‐aprenentatge. Aquesta competència —que s’ha de preveure en tots els vessants: pragmàtic, lingüístic, sociolingüístic i literari— s’entén com la capacitat d’adquirir les eines i els coneixements necessaris per comportar‐se de manera eficaç i adequada en una determinada situació comunicativa de la vida familiar, social i professional. L’estructuració del pensament humà es fa a través del llenguatge, per això, aquesta capacitat de comprendre i d’expressar‐se es converteix en el millor i més eficaç instrument d’aprenentatge.

El currículum està estructurat en quatre blocs:

Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar

Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure

Bloc 3. Coneixement de la llengua

Bloc 4. Educació literària

Llengua catalana

Els eixos de l’assignatura llengua catalana i literatura de tercer d’ESO són:

– La comprensió i producció de textos escrits i orals de diferent tipologia.

– L’assimilació de les normes ortogràfiques, de la morfologia, de la sintaxi i del lèxic de nivell mitjà.

– L’anàlisi de la variació lingüística.

– El coneixement dels orígens i l’evolució de la llengua.

– Les característiques dels gèneres literaris.

– Una selecció d’autors clàssics de la literatura catalana fins al segle XX.

– L’apropament al llenguatge dels mitjans de comunicació.

L’alumne/a llegirà tres novel·les al llarg del curs, una per trimestre.

Es valorarà l’hàbit de feina constant, la presentació adequada del quadern i dels treballs i l’actitud positiva i participativa.

Educació física

a) La matèria s’impartirà en llengua anglesa.

b) L’objetiu fonamental serà el desenvolupament de les capacitats físiques, socials i emocionals, relacionades amb el desenvolupament i manteniment de la salut.

c) Es treballarà els hàbits higiènics i posturals relacionats amb l’activitat física i la vida quotidiana.

d) Fomentarem l’autonomia en la realització d’activitats bàsiques

e) Desenvoluparem les capacitats esportives apreses el curs anterior.

f) Practicarem seqüències de moviments armònics a partir d’un ritme.

g) Fomentarem les actituds de respecte i valoració davant les realitzacions dels altres.

g) Emprearem les noves tecnologies com a recurs didàctic.

Ciències socials

L’objectiu és donar a conèixer la geografia  econòmica del món i d’Espanya (sector de produció) i la història moderna del món occidental.

Geografia:

-Organització econòmica de la societat: Sectors Productius

-Organització política del Territori

Història:

-El món modern

Matemàtiques aplicades als ensenyaments acadèmics

Aquestes matemàtiques són d’iniciació al batxillerat i estan adreçades als alumnes que hi tenen un interès elevat perquè en un futur aquestes els seran necessàries per als estudis universitaris dels àmbits tècnic i científic: enginyeries, arquitectura i carreres de ciències en general.

Matemàtiques aplicades als ensenyaments aplicats

Aquestes matemàtiques són d’iniciació a la formació professional. En aquesta opció els continguts de matemàtiques s’orienten cap a un desenvolupament més pràctic i operacional dels coneixements bàsics de la matèria i ofereixen així als alumnes que cursen aquesta opció la possibilitat de resoldre problemes relatius tant a l’activitat quotidiana com a d’altres àmbits del coneixement.

 

 

Valors ètics

Aquest assignatura convida a reflexionar sobre el rigor, la coherència i la fonamentació racional dels judicis valoratius amb els quals guia la nostra conducta, la nostra vida personal i les nostres relacions socials. Per a incitar la reflexió s’utilitzarà material audiovisual (películes, reportatges, curtmetratges, etc) i textos (académics, articles de premsa, fragments literaris,etc) en Anglès, Castellà i Català, sempre tenint present el nivell d’assoliment que l’alumnat vagi mostrant.

Religió

Aquesta assignatura t’ajudarà a tenir més cultura i a formar la teva personalitat, a aprendre a ser una persona crítica. No se pot parlar de temes que desconeixem.

Des que naixem anam descobrint els nostres gusts i aficions. Creixem com a persones, ens realitzam com a éssers humans.

Vols saber en què s’inspirà Leonardo Da Vinci, el Greco, Rubens, Velàzquez i tants altres quan pintaven moltes de les seves obres? Què inspirà Antoni Gaudí a fer La Sagrada Família o la reforma de la nostra Catedral?

Si t’agrada  la Música, aprendràs a escoltar  què va inspirar els compositors que han donat lloc a la música actual.

Aquí aprendràs el valor del respecte per la naturalesa, el valor de la bondat i de la bellesa.

Podràs descobrir el valor  i el sentit del que fas.

Aprendrem plegats més sobre la persona humana, la vida, la transcendència i moltes altres coses interessants.

Volem saber més sobre la veritat, el sentit de la llibertat, la interioritat, la felicitat.

Com ho feim?

Escrivim, escoltam cançons, llegim o miram algunes filmacions, si és possible en versió original. Enguany hem tengut la col.laboració del lector en llengua anglesa i hem pogut fer algunes presentacions en Anglès.

Compartim, investigam, ens relacionam, ens alegram.

Reforçam:

la lecto-escriptura, la memòria amb exercicis amb la pissarra digital interactiva;  cultura artística, autonomia i iniciativa personal i la interacció entre el món físic i espiritual.

Alemany

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral.

Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Educació plàstica

L’Educació Plàstica i Visual és una assignatura que tradicionalment s’ha centrat en els processos d’expressió artística i en menor mesura en les qüestions relacionades amb l’apreciació dels missatges visuals i de l’art, el seu anàlisi i interpretació.

En aquest Seminari justament es vol girar aquesta inèrcia, donant tanta importància a la interpretació d’idees com a la seva plasmació damunt una làmina. Es a dir, allò que més m’interessa alhora de programar les unitats didàctiques, es la importància que es donarà al “saber veure” i “sabe interpretar”, i no tan sols al “saber fer”.

Per tant, les unitats didàctiques que configuren aquesta programació estan elaborades des d’aquestes necessitats de l’alumne per tal de crear en ell un bagatge que aquest anirà desenvolupant a mesura que passin els anys. És per aquesta raó que en aquesta assigantura a més d’analitzar-se el llenguatge visual per tal d’adquirir una actitud crítica i analítica, s’oferiran els coneixements mínims necessaris a nivell procedimental i instrumental per tal que l’alumne no tingui dificultats a l’hora d’expressar les seus idees, emocions i sentiments en cada moment mitjançant el fet artístic.

L’àrea d’Educació plàstica i visual es du a terme a raó de 2 hores setmanals.

Tecnologia

Departament de Tecnologia

Al segle XXI, les innovacions i tecnològiques s’han fet cada vegada més importants. Per tenir èxit en aquesta nova societat altament tecnològica i basada en la informació, els estudiants necessiten desenvolupar les seves capacitats en Tecnologia a nivells molt més enllà del que es considerava acceptable en el passat.

L’assignatura de Tecnologia ensenya els estudiants a pensar de manera crítica i a resoldre problemes. Aquestes són habilitats que es poden utilitzar durant tota la vida per ajudar a enfrontar-se als temps difícils i aprofitar les oportunitats quan apareixen.

Al taller de Tecnologia els alumnes treballen amb tota mena d’agrupacions, de forma individual però també en equip, amb projectes realitzats en la seva totalitat sota la supervisió dels professors. Els projectes els permeten desenvolupar la seva creativitat sobre la base dels seus coneixements de diferents àrees, com la pròpia tecnologia, les matemàtiques i la ciència, així com el dibuix. Els coneixements  s’adquireixen utilitzant una gran varietat d’estratègies d’aprenentatge com ara l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes, la presentació i defensa pública dels resultats i l’avaluació entre iguals. Aquestes eines seran molt útils als alumnes per aprendre a aprendre en la seva formació futura acadèmica i personal.

A 3r d’ESO, els continguts tenen a veure amb el càlcul i construcció d’estructures i mecanismes, estudi i aplicacions de l’electricitat amb el suport d’eines de disseny gràfic assistit per ordinador (CAD) i varietat d’aplicacions per a la presentació de treballs al públic.

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

L’esperit emprenedor és un conjunt d’actituts, competències i habilitats que permeten a les persones convertir els projectes en realitats

A l’educació secundària obligatòria  será una materia transversal ja que aquesta competència s’ha de tenir a totes les  materies de l’etapa.

Continguts

–          Autonomia personal, lideratge i innovació

Tres aspects bàsics que l’alumne ha de coneixe per poder relacionarse amb l’entorn econòmic

–          Projecte empresarial

Idea de negoci, viabilitat(que pugui ser rendible) i sostenibilitat de l’activitat han de ser bàsiques a aquesta part.

–           Finances

Diferentes maneres d’aconseguir els diners necessaris, els seus avantatges i inconvenients.

Metodologia

Volem:

Desenvolupar habilitats i actituts emprenedores

Exposar la idea que l’autoocupació és una possibilitat en aquests temps .

Fomentar la participació i el treball en equip.

Que l’exposició en públic dels notres treballs i les nostres idees sigui un fet.

I que tot això s’ha de fer amb un llenguatge correcte, i una exposició interessant.

quart d'eso

Alemany

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral. Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Biologia i geologia

La Biologia i Geologia de 4t ESO va dirigida als alumnes que, després d’haver après els fonaments de les Ciències Naturals als tres primers cursos de la ESO, tenen la curiositat i l’interès per anar desvetllant respostes científiques als vells i nous interrogants que plantegen el manteniment de la Vida a la Terra i la dinàmica del planeta.

Aquesta assignatura és idònia per aquells que pensin a fer un batxillerat científic, però també es dirigeix als que no ho tenguin tan clar i vulguin aprofundir en els aspectes que a continuació es detallen.

El programa de l’assignatura dóna  una visió dels aspectes globals i unificadors tant de la Biologia com de la Geologia.

La Biologia s’inicia amb el coneixement de l’ADN, de les seves implicacions en el món de la Biotecnologia, i amb les lleis de la Genètica. Continua amb l’estudi de l’Evolució dels éssers vius, fent un repàs a les diferents teories evolucionistes i amb especial esment al neodarwinisme modern. Finalment, s’estudien els Ecosistemes de la Terra, les seves principals característiques i el seu funcionament, concretant-ho en el marc de les Illes Balears amb la seva problemàtica específica.

La Geologia , en el tercer trimestre, se centra en la Teoria Global de la Tectònica de Plaques, que permet entendre i explicar, per una banda,  la dinàmica general del nostre Planeta, la distribució i el funcionament de fenòmens geològics com terratrèmols i erupcions volcàniques, i per altra banda la formació i context geològic de les Illes Balears.

 

Durant el curs es fan algunes activitats pràctiques al laboratori i en les sortides fora del Centre.

Física i química

La Física i Química de 4t d’ESO és una assignatura dirigida a tots aquells amb inquietuds pel coneixement científic. La Ciència es fa preguntes i intenta donar una resposta a les mateixes. Preguntar-se sobre les causes del moviment dels cossos, perquè uns cossos suren en l’aigua i altres no, com es transmeten la llum o el so, com aprofitar les reaccions químiques o quina és la fórmula de l’aspirina són qüestions que la marxa del curs t’ajudarà a respondre. L’assignatura és molt necessària si vols cursar un batxillerat científic- tècnic o bio-sanitari.

L’assignatura consta de dues parts, iniciant-se el curs per la Química. 1 . Química Revisarem les qüestions abordades en 3r d’ESO, Estructura atòmica, Sistemes materials: gasos i dissolucions; Càlculs en reaccions químiques ampliant alguns aspectes dels mateixos als quals afegirem l’estudi d’algunes classes de reaccions i la química del carboni. 2 . Física S’estudia el moviment dels cossos , les forces com a causes dels mateixos, l’energia, les seves formes i la seva transferència, els líquids i gasos en repòs i les ones sonores i lluminoses .

Tot això acompanyat d’experiències de laboratori que t’ajudin a entendre millor els fenòmens.

TIC

Si t’agraden els ordinadors… Si vols emprar eines informàtiques per a expressar la teva creativitat i, a més, vols entendre la tecnologia que hi ha al darrera… Si vols fer una assignatura que no només et prepara per al futur professional sinó que també et pot ajudar en els teus estudis,,,

Tria Informàtica a 4t d’ESO: una assignatura on els coneixements pràctics tenen tanta importància com els teòrics. Aprendràs, entre altres temes: seguretat en l’ús dels ordinadors, eines multimèdia, disseny de presentacions, publicació web, utilització de la web 2.0.

Llatí

El coneixement del LLATÍ ens obre una via fonamental d’accés a un dels grans llegats de la cultura d’Occident. És coneguda la gran capacitat formativa del Llatí:

— En primer lloc, perquè constitueix un mètode molt eficaç d’estructuració mental, gràcies a l’estudi de l’origen del lèxic de totes les llengües romàniques i, en part, de les saxones i les estructures gramaticals bàsiques d’una llengua que és l’origen de les llengües catalana i castellana.

— En segon lloc, perquè permet aprofundir en la interpretació de les més diverses terminologies científiques i tècniques.

— Finalment, i de manera molt especial, perquè permet la possibilitat de posar-se en contacte amb el ric patrimoni literari, cultural, jurídic, etc., de l’antiga Roma, i amb les múltiples obres literàries i científiques de l’Occident europeu escrites en llatí durant segles i que constitueixen una important herència.

Què farem a classe?

L’ensenyament del Llatí té com a objectius que l’alumnat desenvolupi les capacitats següents:

1. Relacionar la pervivència de la cultura romana amb el món occidental i, en especial, a les Illes Balears.

2. Analitzar l’origen i l’evolució de les llengües romàniques per tal de concebre les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges.

3. Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules d’origen grecollatí de la llengua pròpia, tant del lèxic comú com del vocabulari culte i de la terminologia científica i tècnica, a fi d’augmentar el vocabulari i enriquir l’expressió comunicativa.

4. Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita. Ampliar el nostre vocabulari i reforçar les estructures gramaticals de qualsevol llengua.

5. Familiaritzar-se amb els procediments de formació del lèxic llatí (derivació i composició) per entendre millor els de les llengües actuals.

6. Comprendre de manera correcta el significat dels llatinismes i les expressions llatines.

7. Progressar en l’anàlisi de la llengua pròpia a través de la comparació amb el llatí, model de llengua flexional.

8. Assimilar amb facilitat estructures d’altres llengües amb vista al seu aprenentatge.

9. Valorar l’aportació del món clàssic al nostre patrimoni per impregnar-se de valors inherents a l’ésser humà.   Esdevenir  persones cultes

10. Dominar i emprar el vocabulari específic de l’assignatura a fi d’interessar-se tant per la identitat lingüística i cultural de les Illes Balears com per la seva evolució històrica.

Temes de l’assignatura:

– La llengua llatina com a transmissora de cultura.

– Institucions i vida quotidiana dels romans i el seu reflex en el món modern.

– La mitologia com a font d’inspiració en la literatura i en les arts plàstiques.

– Orígens del llatí. Llatí clàssic i llatí vulgar.

– La formació de les llengües romàniques.

– La influència del llatí en les llengües modernes no romàniques.

– Principals procediments de formació del lèxic grecollatí i la seva continuïtat en les llengües romàniques.

– Etimologia del vocabulari científic i tècnic: termes patrimonials, hel·lenismes i llatinismes en la llengua científica.

– Locucions llatines incorporades a les llengües modernes.

– Introducció general a la morfologia i sintaxi llatina:

A qui li convé fer aquesta assignatura?

Als alumnes que vulguin estudiar:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ARQUEOLOGIA

BELLES ARTS

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

DRET

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SOCIAL

ESTUDIS ANGLESOS

ESTUDIS ÀRABS I HEBREUS

ESTUDIS FRANCESOS

ESTUDIS LITERARIS

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CLÀSSICA

FILOLOGIA HISPÀNICA

FILOLOGIA ROMÀNICA

FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L’ART

LINGÜÍSTICA

LLENGÜES I LITERATURES MODERNES

PEDAGOGIA

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

És l’opció recomanada per als alumnes que volen cursar un batxillerat d’Humanitats o Artístic. Només s’aconsella als alumnes que no cursaran mai més l’assignatura de Matemàtiques.

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

Aquesta opció proporciona els coneixements necessaris per continuar estudiant Matemàtiques a batxillerat. És l’opció que han de triar els alumnes que volen cursar el batxillerat de Ciències Socials o el batxillerat de Ciència i Tecnologia.

Música

A 1r d’ESO els alumnes han après els elements bàsics del llenguatge musical. A 3r d’ESO han continuat consolidant aquest llenguatge i han estudiat els diferents estils musicals a través de la història.

L’optativa de 4t d’ESO està dirigida a aquells alumnes que desitgen conèixer aspectes diferents, com per exemple com és la música cinematogràfica, la música i audiovisuals, la música popular contemporània…i per suposat, a aquells que volen seguir fent música amb els instruments que disposam a l’aula. Per tant es tracta d’una assignatura molt pràctica, basada en la interpretació musical, i en treballs d’investigació que exposen a classe.

Tecnologia

Si vols entendre com funcionen els objectes que fas servir cada dia… Si vols aplicar el que has après a altres matèries… Si vols aprendre a fer recerca… Si vols participar en activitats d’equip… …fes Tecnologia a 4t d’ESO.

Repassarem coneixements que has adquirit els cursos anteriors i els treballarem des del punt de vista pràctic. Veurem com funciona la nostra llar i tot el què et pot servir per quan t’hagis d’independitzar. Treballarem en metodologia de projectes per aplicar els coneixements teòrics: tocarem temes com l’electricitat, l’electrònica, les energies, les instal·lacions que utilitzam. Debatrem problemes i qüestions actuals des del punt de vista tecnològic. Utilitzarem els ordinadors per a produir els materials de classe. Anualment, participam en la carrera de cotxes solars que organitza la UIB i també podem organitzar combats de sumo entre robots fabricats a classe.

Aquí en teniu exemples.

Ciències Aplicades a l'activitat professional

A QUI VA DIRIGIDA?

 

A alumnes que vulguin fer feina en la indústria alimentària, sanitària , d’imatge personal (cosmètica, perruqueria.. ), farmaceùtica, agrària……..

 

A alumnes que han anat a PEMAR en segon i tercer d’ESO, s’incorporen a quart d’ESO i no volen fer la Biologia-Geologia, però sí  experiments científics.

 

QUÈ VOLEM APRENDRE?

 

Alguns aspectes de la Ciència que no s’han pogut aprendre en els cursos anteriors:

 

 • el mètode de treball experimental
 • la relació  de la ciència i el medi ambient
 • la importància de la investigació, el desenvolupament i la innovació. Saps què és el I + D + i ?
 • estratègies de recerca: fonts d’informació, experimentació, organització de dades i realització d’informes…

 

QUINS SÓN ELS SEUS CONTINGUTS?

 

Hi ha 4 blocs:

 

 • Reconeixement i utilització del material de diferents tipus de laboratoris. Experiments per identificar d’hidrats de carboni i proteïnes en aliments. Preparar dissolucions. Procediments habituals de desinfecció de materials. Interpretació d’imatges a la sanitat. Preparació de cosmètics i tractament del cabell….
 • Conceptes de contaminació (anàlisi de la contaminació de l’aigua , de l’aire i del sòl), tractament de residus (reciclatge, aigües residuals, incineració…) i desenvolupament sostenible ( eficiència energètica, empremta ecològica…)
 • Com es du a terme un projecte d’ investigació.

 

COM HO FAREM5?

 

Principalment el treball es farà al laboratori, per equips, i a la biblioteca, amb els ordinadors per buscar informació, contrastar-la i realitzar els treballs.

També s’exposaren determinades informacions, procediments o conclusions per part dels alumnes al grup-classe mitjançant les TIC.

Hi haurà notes individuals i per equips.

primer de Batxillerat

Alemany I

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral. Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Biologia i geologia

Biologia i geologia? Què faré?

És una assignatura que no et ve de nou i que pots triar si t’han agradat les Ciències de la Naturalesa de 1r, 2n i 3r i/o la Biologia i Geologia de 4t d’ESO.

Pel que fa a Biologia, a 1r de Batxiller, ampliaràs els coneixements que tens sobre composició dels éssers vius i organització de la cèl.lula, la Sistemàtica et durà a veure els diferents grups d’organismes, i a més estudiaràs les funcions vitals, nutrició, relació i reproducció , a nivell d’éssers unicel.lulars i pluricel.lulars.

Pel que fa al Geologia, ampliaràs els coneixements que tens sobre l’estructura, composició i dinàmica de la Terra, i també coneixeràs els diferents aspectes de la matèria mineral així com la formació de minerals i roques en els diferents ambients petrogenètics.

Les classes teòriques es faran a l’aula utilitzant presentacions en PowerPoint per tal d’utilitzar el màxim possible d’imatges .Hi haurà també classes pràctiques al laboratori. La teva participació a classe,així com la realització de les activitats encomanades, són molts importants de cara a preparar bé i a superar l’assignatura.

M’interessa?

Sí, si vols cursar estudis universitaris tals com Biologia, Geologia, Medicina, Fisioteràpia, Ciències Ambientals, Veterinària, Infermeria, Biotecnologia , Ciències de la mar, Nutrició .. o si vols estudiar algun cicle de grau superior relacionat amb sanitat.

Sí, si vols tenir una formació científica que et permeti comprendre la gran quantitat d’informació, que ens arriba avui en dia , en relació a diferents aspectes de la salut i el medi ambient.

Dibuix tècnic I

El Curs de primer de Batxillerat de Dibuix Tècnic está enfocat per aquells alumnes que desitgen optar por carreres tècniques de Grau o Màsters, com són la maioría dels estudis de:

 •   Ingenieria,

 •   Arquitectura,

 •   Belles Arts,

 •   Disseny i

 •   tots aquells estudis derivats de la utilització de la

  imatge.

  Aquest Seminari el considera com un curs que es desenvoluparà en 2 anys on el 1o de Batxillerat es el curs preliminar del de 2o de batxillerat i al llarg d’aquests dos cursos es fa un anàlisi dels diferents sistemes de representació, enforcat als estudis superiors abans nomenats.

  OBJECTIUS GENERALS

 •   Desenvolupar la visió espacial del alumnat, la seva capacitat per entendre l’espai i la plasmació que té el mateix en el paper, segons els diferents sistemes de representació.

 •   El reconèixer cada un dels sistemes de representació, la seva utilitat pràctica i el seu domini.

 •   La utilització pràctica de la Geometria Plana per resoldre els problemes gràfics que es poden plantejar en els diferents sistemes de representació.

Anatomia aplicada

ANATOMIA APLICADA

Què és?

Aquesta assignatura s’ofereix a primer curs de Batxillerat Científic . El seu currículum està dividit en els següents blocs:

 • –  “ Organització bàsica del cos humà”

 • –  “ El sistema locomotor”

 • –  “El sistema cardiopulmonar”

 • –  “El sistema d’aportació i utilització de l’energia”

 • –  “Reproducció humana”

 • –  “Els sistemes de coordinació i de regulació”

  Evidentment, l’enfocament serà global, estudiant el funcionament del cos humà, ampliant i aprofundint els continguts de Biologia Humana treballats a tercer d’ESO.

  A qui pot interessar?

  A tots aquells alumnes que vulguin conèixer el funcionament del seu propi cos i s’interessin per una vida saludable, així com els que volen continuar amb estudis de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Educació Física, Nutrició, Magisteri,Cicles Formatius de la branca sanitària… i qualsevol estudi o formació relacionada amb els temes de salut.

Educació física

a) La matèria s’impartirà en llengua anglesa.

 

b) L’objetiu fonamental serà el desenvolupament de les capacitats físiques, socials i emocionals, relacionades amb el desenvolupament i manteniment de la salut.

c) Reflexionarem sobre la influència de la pràctica de l’activitat física en el desenvolupament personal, social i de salut.

 d) Posarem en pràctica, de forma autònoma, un programa d’activitat física i de salut incrementant les capacitats físiques implicades, a partir de l’estadi inicial.

e) Aprendrem a ser autònoms en la resolució de situacions esportives utilizant elements tècnics, tàctics i organitzatius apresos a l’etapa anterior.

f) Disenyarem i participarem, en petits grups, composicions amb o sense base musical, com mitjà de comunicació i expressió.

g) Aprendrem a utilizar de forma autònoma l’actividad física i les tècniques de relaxació com mitjà de coneixement personal i com recurs per reduir desequilibri i tensions produïdes per la vida diària.

Filosofia

Aquesta matèria té com a finalitat que els alumnes siguin capaços de treballar les habilitats de pensar i comprendre: reflexionar, raonar i exposar crítiques i arguments sobre els problemes referits a la totalitat de la vivència humana tant a nivell individual com a nivell social, dotant els alumnes d’eines cognitives, tant teòriques com pràctiques.

L’objectiu principal de l’assignatura és que els alumnes es comprenguin a si mateixos i comprenguin el seu món.  Per això, es tendran en compte les dues vessants, la teòrica i la pràctica; la teòrica  perquè els alumnes coneguin els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions;  la pràctica, per adquirir tant habilitats (saber pensar, raonar i argumentar amb fonament i coherència i de forma autònoma) com eines (l’actitud crítica i reflexiva,  l’habilitat discursiva per dialogar i convèncer evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat de destriar el que és evident del que és arbitrari, el que és substancial del que és accidental, la gestió creativa de les seves capacitats estètiques o el raonament moral i polític autònom, coherent i fonamentat)

Física i química

Aquesta assignatura està dirigida a tots els alumnes que cursen el batxillerat científic. Prepara per a tots els estudis universitaris relacionats amb ciències, especialment els biosanitaris, els de ciències pures i la majoria d’enginyeries.

Aquesta assignatura és teòrico-pràctica  amb una metodologia activa i participativa.   L’argumentació i el raonament seran molt importants  juntament amb la resolució de problemes i les pràctiques de laboratori .

Els continguts són una continuació i amplicació dels estudiats a l’assignatura Física

Llengua anglesa

Welcome to our English lessons!

Throughout these two school years, the teachers at IES Joan Alcover will guide you in the process of being competent in a foreign language; competent in managing the reading and writing process and developing effective listening and speaking skills that will help you to interact with classmates and staff for academic and social purposes. We will include conversations, classroom discussions and oral presentations in your daily routine.

All in all, we will strengthen your confidence and provide you with the opportunities to use the English you are learning.

We hope you will enjoy it!

The members of the English department

Llengua castellana

La matèria de Llengua Castellana i Literatura, troncal a les tres modalitats del batxillerat, té com a finalitat consolidar i ampliar els aprenentatges adquirits pels alumnes al llarg de l’ensenyament secundari. A la vegada, s’aprofundeix en el procés de maduració que ha de servir perquè afrontin amb garantia d’èxit tant els estudis superiors (universitaris o de formació professional) com la inserció en l’àmbit social i laboral si no continuen amb la seva formació al món acadèmic. Sense oblidar el que és mes important: ha de contribuir a formar ciutadans crítics competents per expressar‐se oralment i per escrit en diferents situacions comunicatives de la vida real.

El currículum s’estructura en quatre blocs, comuns per a primer i segon de batxillerat:

 Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar

 Bloc 2. Comunicació escrita: llegir i escriure

 Bloc 3. Coneixement de la llengua

 Bloc 4. Educació literària

Llengua catalana

Els continguts que es treballen a l’assignatura llengua catalana i literatura de primer de batxillerat són: la història de la literatura fins al segle XVIII, el repàs de les normes ortogràfiques, el repàs i l’aprofundiment en la morfosintaxi i l’estudi del lèxic com a sistema de creació i de relacions.

L’enfocament consisteix en molta pràctica a partir de textos, realització d’exercicis i participació en l’exposició de la teoria.

L’alumne/a llegirà tres llibres al llarg del curs, un per trimestre.

Matemàtiques I

La matèria de matemàtiques de la modalitat de ciències dóna especial importància a la interrelació i a la seva utilitat amb altres àrees i

disciplines de l’àmbit científic i tecnològic com per exemple les enginyeries, l’arquitectura, les ciències en general i d’altres,… 

Matemàtiques CCSS

La matèria de matemàtiques de la modalitat d’humanitats i ciències socials dóna especial importància a la interrelació i a la seva utilitat i

disciplines de l’àmbit social i econòmic com per exemple l’economia, l’administració i direcció d’empreses, la sociologia…

Religió

Si t’interessa…

 • comprendre la relació del Fet religiós amb les Ciències Socials, Filosofia, Literatura, Història, Música, Teatre,..
 • la interpretació de les manifestacions religioses dins la societat i en les arrels de la nostra cultura: art, història, personatges, gloses, rondalles, organització del calendari, noms dels carrers i de les persones, festes populars, salutacions, dites i expressions populars,…
 • conéixer el vocabulari religiós, per exemple: mesquita, catedral, sinagoga,…(també en la llengua Anglesa que durant el curs empram enles classes i debats), els símbols…
 • conèixer els personatges bíblics (Noé; Moises; David; Rut; Isaíes…); aprendre a usar i llegir la Bíblia, el llibre més editat i traduït a més llengües…
 • conèixer els principis i valors que t’ajudaran a conviure amb tolerància i coherència dins una societat plural com és la nostra…
 • comprendre millor l’Art, entendre allò que veim quan visitam el Louvre o el Museu del Prado, les Grans Catedrals o les petites esglésies romàniques, la Música, la Literatura, Escultura, què inspirà A. Gaudí a fer la Sagrada Família o a Miquel Àngel La Pietà, el Moisès o el David…
 • una formació integral, que inclou coneixements i el desenvolupament de la capacitat d’obertura a la transcedència.

Com treballam?

Les classses són molt participatives i interactives.

Investigarem la vida de personatges, llocs d’interès, institucions, obres d’art…

Escoltarem fragments musicals, cançons, sempre que es pugui en versió original.

Enguany hem comptat amb la col·laboració del lector de llengua anglesa de l’Institut i hem fet algunes sessions en aquesta llengua, amb presentacions, fragments de pel.lícules i cançons.

Activitats amb pissarra digital interactiva.

Tertúlies dialògiques, lectura compartida,  debats sobre els temes que més ens toquen, reflexionant i tractant de comprendre la realitat.

Aprendrem a llegir i entendre la Bíblia i altres textos sagrats.

Visitarem alguns llocs d’interès, per exemple: Ruta R. Llull, Ruta franciscana, Museu Bíblic i Museu diocessà, Catedral de Palma…

Qui pot fer l’assignatura?

Tothom que tengui curiositat i ganes d’aprendre. En cap cas s’ha confondre la clase de religió amb qualsevol interès proselitista. Es tracta d’una matèria destinada a donar a conèixer el fet religiós. Cada alumne aporta a la classe les seves creences i experiències personals, sense que nimgú valori cap altra cosa que l’interès posat en el treball.

Cultura audiovisual

“Per primera vegada a la història de l’art audiovisual, es poden realitzar produccions amb un pressupost reduït” Martin Scorsese

Avui en dia, la irrupció de les xarxes socials (vimeo o flickr en són un bon exemple) i els avenços tecnològics han aconseguit que amb un simple i reduït dispositiu mòbil, un usuari sigui capaç de crear, enregistrar i distribuir una obra creativa, arreu del món, en qüestió de minuts.

Això ha facilitat que moltes persones utilitzin les produccions audiovisuals per mostrar, amb claredat, la intenció del seu missatge. Sintetitzar un viatge extraordinaricrear un videoclip a partir de 5 segons de filmacióresumir la vida en 73 segons o, simplement, anunciar una assignatura optativa d’un institut  😉 són exemples en els quals el llenguatge audiovisual esdevé fonamental, cridaner i encisador.

Aquest panorama actual crea la necessitat d’una formació audiovisual, no tan sols per processar críticament la informació que rebem si no, també, per ser capaç d’utilitzar aquest potencial creatiu que ja s’incorpora, directament, dins la nostra vida quotidiana.

Si tries Cultura Audiovisual, aprendràs a entendre, crear i vehicular produccions audiovisuals. Entendràs el llenguatge audiovisual a través de l’obra dels artistes més importants del darrer segle, des de George Méliès i Ansel Adams passant per Steven Spielberg i Steve McCurry fins a l’explosió audiovisual independent que es viu actualment. Una vegada tenguis una base teòrica capaç de desenvolupar un esperit crític, començaràs a desenvolupar i enregistrar les teves pròpies creacions. I, finalment, faràs servir les darreres tecnologies d’edició d’imatges (Lightroom) i vídeo (FCPX) per tal de vehicular i compartir la teva obra.

Si no t’has avorrit de veure vídeos i llegir la introducció 😛 i vols saber, exactament, quins continguts treballaràs, aquí els tens:

1.Teoria de la imatge

1.1.Introducció i història de la imatge fixa.

1.2.La lluminositat. La composició: la regla de terços vs la distribució àurea.

1.3.L’enquadrament i l’enfocament.

1.4.L’exposició. El balanç de blancs.

1.5.Principis bàsics de la imatge.

2.Llenguatge audiovisual

2.1.Introducció i història de la imatge en moviment.

2.2.L’espai i el temps fílmic.

2.3.El moviment dins l’enquadrament i de càmera.

2.4.El ritme.

2.5.Les angulacions. L’escala.

2.6.El color. La il·luminació.

2.7.El so.

2.8.La narrativitat.

3.Pràctica fotogràfica i videogràfica

3.1.El panorama amaterur actual. Vimeo.

3.2.Configuració de la càmera.

3.3.Velocitat d’obturació.

3.4.Obertura de diafragma.

3.5.Sensibilitat ISO.

3.6.La distància focal.

3.7.El factor de retall.

3.8.La distància hiperfocal.

4. Manupilació d’imatges i vídeo

3.1.Darreres tendències audiovisuals: timelapsecinemagraphstopmotion, HDR, iphoneography i slowmotion.

3.2.Les noves eines d’edició.

3.2.Les eines d’edició professional.

3.2.Ajustament d’imatges: Ligthroom.

3.3.Edició de vídeo: Final Cut Pro X.

Cultura científica

Novetat pel curs 2016/17:

Si el nombre d’alumnes ho permet, es podran fer dos grups de Cultura Científica. Un d’ells amb alumnes del batxillerat científic i altre amb alumnes dels batxillerats social i humanístic. D’aquesta manera a cada grup es podran treballar els continguts de l’assignatura adaptats als interessos i necessitats de cada itinerari.

Què és la Cultura Científica?

Sovint ens arriben informacions sobre aliments transgènics, trasplantaments, clonacions, teràpies gèniques, investigació amb embrions congelats, terratrèmols, inundacions, sequeres, nous materials, nous productes de consum i tants altres temes que afecten directament la nostra vida i que ens obliguen a prendre decisions com a ciutadans i consumidors.

Aquesta optativa preten donar algunes eines per entendre millor el món actual, formar l’opinió pròpia i l’esperit crític en front de moltes controvèrsies de la societat actual, fomentant el mètode científic com a metodologia útil no només en el camp de la investigació si no també per conèixer altres àmbits de la realitat.

Treballarem aquestes qüestions organitzades en cinc blocs:
1 – Procediments del treball científic.
2 – L’Univers.
3 – Avenços tecnològics i el seu impacte ambiental. Bases del desenvolupament sostenible. 4 – Salut i qualitat de vida.

5 – Nous materials.

Com ho farem?

Serà important seguir l’actualitat científica i tecnològica i estar atents als principals esdeveniments i novetats que puguin afectar la nostra vida quotidiana. A partir d’ells plantejarem les feines de recerca d’informació i d’interpretació.

Aprofitarem diferents tipus de recursos disponibles: audiovisuals, informàtics, bibliogràfics i de laboratori per treballar els continguts propis de l’assignatura.

Es promourà la utilització de les TIC per a la recerca de la informació, la seva organització i l’elaboració d’informes i treballs, així com el treball cooperatiu en equip.

A qui pot interessar?

Cultura Científica és una optativa dirigida a alumnes que mostrin interès pels avenços de la Ciència i la Tecnologia i per les implicacions que tenen en la societat i en la seva vida quotidiana.
Encara que s’hi presentaran alguns conceptes de matèries d’ESO com la Biologia i Geologia, Física i Química o Tecnologia, la Cultura Científica podrà ser cursada pels alumnes de qualsevol modalitat de batxillerat.

Economia

És imprescindible per a aquells que pensen que el seu futur laboral està basada en la autoocupació i els emprenedors.

Com?

Donant eines per poder coneixer, entrendre i aplicar els coneixements adquirits a la vida real.

Hi ha una part mes teórica sobre que és l’empresa i l’empresari, la forma jurídica de l’empresa, la planificació, la organització , la gestió i el control.

I altres de més pràctiques com la producció i el moment en què una empresa és rendible, el Punt Mort.

També l’elecció d’un bon finançament i la inversió correnponent el VAN, i saber si aquesta inversión en convé TIR

També a la part pràctica ens trobam l’estudi de les empreses a partir dels seus documents comptables.

Tot això sabent que a selectivitat aquesta é una asignatura molt important per a molts de graus.

 

Llatí I

El coneixement del LLATÍ ens obre una via fonamental d’accés a un dels grans llegats de la cultura d’Occident. És coneguda la gran capacitat formativa del Llatí:

— En primer lloc, perquè constitueix un mètode molt eficaç d’estructuració mental, gràcies a l’estudi de l’origen del lèxic de totes les llengües romàniques i, en part, de les saxones i les estructures gramaticals bàsiques d’una llengua que és l’origen de les llengües catalana i castellana.

— En segon lloc, perquè permet aprofundir en la interpretació de les més diverses terminologies científiques i tècniques.

— Finalment, i de manera molt especial, perquè permet la possibilitat de posar-se en contacte amb el ric patrimoni literari, cultural, jurídic, etc., de l’antiga Roma, i amb les múltiples obres literàries i científiques de l’Occident europeu escrites en llatí durant segles i que constitueixen una important herència.

Què farem a classe?

L’ensenyament del Llatí té com a objectius que l’alumnat desenvolupi les capacitats següents:

1. Relacionar la pervivència de la cultura romana amb el món occidental i, en especial, a les Illes Balears.

2. Analitzar l’origen i l’evolució de les llengües romàniques per tal de concebre les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges.

3. Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules d’origen grecollatí de la llengua pròpia, tant del lèxic comú com del vocabulari culte i de la terminologia científica i tècnica, a fi d’augmentar el vocabulari i enriquir l’expressió comunicativa.

4. Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita. Ampliar el nostre vocabulari i reforçar les estructures gramaticals de qualsevol llengua.

5. Familiaritzar-se amb els procediments de formació del lèxic llatí (derivació i composició) per entendre millor els de les llengües actuals.

6. Comprendre de manera correcta el significat dels llatinismes i les expressions llatines.

7. Progressar en l’anàlisi de la llengua pròpia a través de la comparació amb el llatí, model de llengua flexional.

8. Assimilar amb facilitat estructures d’altres llengües amb vista al seu aprenentatge.

9. Valorar l’aportació del món clàssic al nostre patrimoni per impregnar-se de valors inherents a l’ésser humà.   Esdevenir  persones cultes

10. Dominar i emprar el vocabulari específic de l’assignatura a fi d’interessar-se tant per la identitat lingüística i cultural de les Illes Balears com per la seva evolució històrica.

Grec I

El coneixement del grec és fonamental per tenir una visió humanitzada de l’entorn mitjançant el contacte amb les llengües clàssiques i així reconèixer i valorar la pervivència del llegat literari, artístic i cultural de Grècia en el passat i en l’actualitat.

OBJECTIUS

1. Llegir, comprendre i interpretar d’una manera coherent, amb l’ajut del diccionari, textos grecs de dificultat mitjana, preferentment en prosa àtica de caràcter narratiu i descriptiu.

2. Establir relacions amb la llengua pròpia i reconèixer l’ètim grec en mots de la llengua.

3. Descriure els trets més rellevants de caràcter social, històric i cultural que caracteritzen la història i la producció artística de l’antiga Grècia i situar-los en el temps i en el seu marc geogràfic.

4. Comprendre textos llargs en traducció i reconèixer-hi el protagonisme dels principals personatges, el gènere literari al qual pertany i la relació amb alguns fets històrics, polítics i socials.

Història del món contemporani

A quí va dirigida?

Als alumnes de primer del Batxillerat Humanístic i de Ciènces Socials.

Objectiu.

L’assignatura pretés analitzar l’evolució de la nostra civilització durant els darrers 300 anys.

Intenta donar al alumnes una visió global i el més objectiva possible dels canvis socials, culturals, econòmics i polítics que s’han produit al llarg d’aquests darrers segles.

Contingutus.

Les revolucions industrials.

Les revolucions liberals (americana, francesa, 1830, 1848)

Moviments obrers

Colonialisme – Imperialisme.

1a. Guerra Mundial.

Revolució russa.

Periode d’entreguerres.

2a. Guerra Mundial.

Guerra Freda.

Descolonització.

El món dels nostres dies: Mercat Comú – UE, caiguda de la URSS,  els integrismes…

Literatura universal

L’assignatura té per objectiu principal conèixer en termes generals les principals etapes en l’evolució de la literatura universal, especialment les referides al món occidental, de cara a provocar la reflexió sobre la connexió existent entre les diverses facetes de l’art i les circumstàncies sociohistòriques en què es produeixen. La lectura i la interpretació de textos literaris de molts diversos àmbits geogràfics i culturals en són la base ja que la literatura és una forma de projecció personal humana, un instrument per a la comprensió de la realitat i un reflex de la sensibilitat col.lectiva.

Essent la literatura (com la llengua) el resultat d’una acumulació de tradicions, estudiar les arrels de la literatura occidental permet a l’alumnat descobrir els orígens mitològics, religiosos, històrics o llegendaris que, d’una manera o d’una altra, han influït en els discursos literaris posteriors. D’altra banda, llegir textos d’altres èpoques i països, i observar que hi ha influències mútues que van més enllà de fronteres i límits cronològics i ideològics, permet constatar la humanitat com un tot, amb unes inquietuds i necessitats semblants, amb unes

visions tòpiques recurrents i amb unes capacitats fabuladores similars.

Pretenem sensibilitzar l’alumne en relació a la lectura i la comprensió de les aportacions universals de persones i cultures, afavorir la seva elaboració d’interpretacions i millorar la comprensió del llenguatge literari, des del coneixement d’una producció que és exemple de diversitat cultural. Les lectures a classe de les obres teatrals -i l’assistència a representacions dramàtiques-, dels originals en poemes – i la seva confrontació, quan sigui possible, de la traducció en castellà i català -, la visita a alguna exposició o conferència sobre un tema del programa, el visionat de pel·lícules directament relacionades amb temes, obres i autors estudiats i els comentaris de textos literaris, en grup i individualment, són els la forma establerta per al treball durant el curs.

Els temes abasten des dels orígens de la producció escrita fins a la literatura moderna (arrels bíbliques i grecollatines de la literatura occidental, l’edat mitjana i la tradició trobadoresca (dolce stil novo, lírica medieval i cicle artúric-novel·la de cavalleries). Des del segle XVI fins al XVIII repassam el Renaixement, el Barroc i la Il.lustració i acabam al s XIX amb el Romanticisme, el Simbolisme i el Realisme. El segle XX és abordat des de les Avantguardes (futurisme, cubisme, dadaisme, expressionisme, surrealisme, etc) i ens centram en la novel.la (evolució, transformació i consolidació; generacions perdudes; el boom boom de la narrativa hispanoamericana), la poesia (les grans aportacions) i el teatre contemporani (absurd, compromís, bretchtià) per finalitzar amb el paper de la literatura en la societat de consum i la relació amb mitjans de comunicació de masses.

segon de batxillerat

Alemany II

.

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral. Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Biologia

Per què estudiar biologia?

“Sense cap dubte, el segle XX serà recordat com el segle de la Física, mentre que l’actual segle XXI possiblement passarà a la història com el segle de la Biologia. Al llarg de les últimes dècades, el creixement accelerat de recursos i esforços tacticocientífics, així com l’impacte dels últims descobriments i les seves implicacions socioeconòmiques, col·loquen a la Biologia en una posició dominant en l’àmbit de les ciències. Els avanços en l’estudi del càncer o el cervell prometen modificar moltes de les nostres idees i apropar-nos a l’origen i tractament de malalties fins ara invencibles. Molts d’aquests avanços són el resultat de millors tècniques experimentals, però també del desenvolupament de models teòrics i de simulació per ordinador. …… Aquesta trobada entre disciplines abans allunyades ha portat al desenvolupament de l’anomenada Biologia de Sistemes, una disciplina en la qual es considera la complexitat biològica en termes de sistemes en interacció……

El desenvolupament de l’enginyeria genètica i la possibilitat de manipular no ja reaccions o elements concrets, sinó cèl·lules o processos cel·lulars complexos, han obert la porta a una altra disciplina que canviarà sens dubte el nostre coneixement de l’ésser viu i els seus límits…..

Sense cap dubte la Biomedicina serà una de les àrees que més es beneficiaran d’aquests avanços en camps com la teràpia gènica o la regeneració de teixits……

Presente y futur de la biologia sintètica” de Javier Macía i Ricard Solé, doctors en física, publicat en Lycnos del CSIC.

www.fgcsic.es/lychnos/es_ES/articulos/presente_futuro_de_biologia_sintetica

Què estudiarem ?

El currículum està dividit en cinc blocs :

 

  1. Les molècules de la vida: bioelements, glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Es dedica un capítol per a cada concepte.

 

  1. Estructura i funció cel·lular: mètodes d’estudi de la cèl·lula, tipus d’organització cel·lular , orgànuls cel·lulars, mitosi i meiosi.

 

  1. Introducció al metabolisme : conceptes fonamentals, principals vies catabòliques i anabòliques.

 

  1. Genètica mendeliana i molecular: conceptes bàsics d’herència biològica, les Lleis de Mèndel i excepcions, replicació, transcripció i traducció del missatge genètic i la seva regulació, mutacions i manipulacions genètiques (enginyeria genètica versus biotecnologia)

 

  1. Microbiologia i Immunologia : virus i bacteris, microbiologia aplicada, conceptes bàsics d’immunitat ( antigen, anticòs, resposta humoral i cel·lular) i trastorns del sistema immunitari.

 

A l’examen de Selectivitat es fa una pregunta de cada bloc que pot estar subdividida en diferents qüestions.

A quins estudis és necessària o convenient aquesta matèria?

Estudis de Biologia, Bioquímica, Medicina, Medicina molecular, Biomedicina, Física,Veterinària, Farmàcia, Infermeria, Psicologia, Enginyeria química, Criminologia

Ciències de la terra i mediambientals

NOVETAT: Amb l’aplicació de la nova llei d’educació, aquesta assignatura ha deixat de ser troncal dins del batxillerat científic i ha passat a ser una assignatura específica (optativa). Això vol dir que ja no és una assignatura que pugui entrar a les noves PBAU (selectivitat) i que, per tant, pot ser més pràctica i adaptada als interessos dels alumnes.

Per què aquesta assignatura?

 

L’impacte negatiu de les activitats humanes sobre el medi ambient , és un fet que es posa de manifest amb l’aparició de problemes cada vegada més greus a nivell global (canvi climàtic, destrucció capa d’ozó, esgotament de recursos…)

i a nivell local ( efectes de la massificació turística: destrucció del litoral, del fons marí, sobreexplotació d’aqüífers, tractament dels residus…) que afecten no només al medi natural , si no també a la salut humana i al desenvolupament de la nostra societat .

Què farem?

En aquesta assignatura estudiarem , des d’una base científica, els principals problemes ambientals a nivell global , com la pèrdua de biodiversitat, i a nivell local, com l’excessiva producció de residus, la salinització d’aqüífers o la contaminació de l’aire a les nostres illes. Analitzarem les causes i les conseqüències d’aquests problemes i les possibles mesures a prendre per a solucionar-los.

A qui pot interessar?

Sí, si vols estudiar Ciències ambientals , Biologia, Geologia, Veterinària , Enginyeria forestal o agrònoma, altres graus universitaris relacionats amb el medi ambient, o bé fer algun Cicle Formatiu de Grau Superior de les famílies Agrària, Energia i aigua, Marítimo-pesqueres o Sanitària

Sí , independement dels estudis que vulguis seguir, per tenir una formació en coneixements i valors ambientals, que et permetin analitzar les situacions de forma crítica, prendre decisions i actuar en conseqüència davant els problemes mediambientals  actuals.

Imatge i so

“Per primera vegada a la història de l’art audiovisual, es poden realitzar produccions amb un pressupost reduït” Martin Scorsese

Avui en dia, la irrupció de les xarxes socials (vimeo o flickr en són un bon exemple) i els avenços tecnològics han aconseguit que amb un simple i reduït dispositiu mòbil, un usuari sigui capaç de crear, enregistrar i distribuir una obra creativa, arreu del món, en qüestió de minuts.

Això ha facilitat que moltes persones utilitzin les produccions audiovisuals per mostrar, amb claredat, la intenció del seu missatge. Sintetitzar un viatge extraordinaricrear un videoclip a partir de 5 segons de filmacióresumir la vida en 73 segons o, simplement, anunciar una assignatura optativa d’un institut  😉 són exemples en els quals el llenguatge audiovisual esdevé fonamental, cridaner i encisador.

Aquest panorama actual crea la necessitat d’una formació audiovisual, no tan sols per processar críticament la informació que rebem si no, també, per ser capaç d’utilitzar aquest potencial creatiu que ja s’incorpora, directament, dins la nostra vida quotidiana.

Si tries Cultura Audiovisual, aprendràs a entendre, crear i vehicular produccions audiovisuals. Entendràs el llenguatge audiovisual a través de l’obra dels artistes més importants del darrer segle, des de George Méliès i Ansel Adams passant per Steven Spielberg i Steve McCurry fins a l’explosió audiovisual independent que es viu actualment. Una vegada tenguis una base teòrica capaç de desenvolupar un esperit crític, començaràs a desenvolupar i enregistrar les teves pròpies creacions.

I, finalment, faràs servir les darreres tecnologies d’edició d’imatges (Lightroom) i vídeo (FCPX) per tal de vehicular i compartir la teva obra.

Si no t’has avorrit de veure vídeos i llegir la introducció 😛 i vols saber, exactament, quins continguts treballaràs, aquí els tens:

1.Teoria de la imatge

1.1.Introducció i història de la imatge fixa.

1.2.La lluminositat. La composició: la regla de terços vs la distribució àurea.

1.3.L’enquadrament i l’enfocament.

1.4.L’exposició. El balanç de blancs.

1.5.Principis bàsics de la imatge.

2.Llenguatge audiovisual

2.1.Introducció i història de la imatge en moviment.

2.2.L’espai i el temps fílmic.

2.3.El moviment dins l’enquadrament i de càmera.

2.4.El ritme.

2.5.Les angulacions. L’escala.

2.6.El color. La il·luminació.

2.7.El so.

2.8.La narrativitat.

3.Pràctica fotogràfica i videogràfica

3.1.El panorama actual. Vimeo.

3.2.Configuració de la càmera.

3.3.Velocitat d’obturació.

3.4.Obertura de diafragma.

3.5.Sensibilitat ISO.

3.6.La distància focal.

3.7.El factor de retall.

3.8.La distància hiperfocal.

4. Manupilació d’imatges i vídeo

3.1.Darreres tendències audiovisuals: timelapsecinemagraphstopmotion, HDR, iphoneography i slowmotion.

3.2.Les noves eines d’edició.

3.2.Les eines d’edició professional.

3.2.Ajustament d’imatges: Ligthroom.

3.3.Edició de vídeo: Final Cut Pro X.

Física

Aquesta assignatura està dirigida als alumnes que vulguin cursar qualsevol carrera de ciències, enginyeria o arquitectura.

El fonament de l’assignatura de física de 2n de batxillerat es pot trobar en les qüestions que s’aborden a l’assignatura de física i química de 1r de batxillerat. Ara bé, el temari de 2n tracta aspectes no estudiats en el curs anterior. Encara que no sigui obligatori, és molt necessari cursar també Matemàtiques II.

El temari de l’assignatura és el que s’indica a continuació amb un breu comentari sobre els aspectes abordats a cada tema.

1. MECÀNICA DE LES PARTÍCULES

Encara que no formi part del temari de 2n de batxillerat, es comença el curs amb aquest tema com a revisió de tot allò estudiat a 1r de batxillerat, ampliant, a més, alguns aspectes necessaris.

1a. Operacions amb vectors

1b. Cinemàtica del punt material.

1c. Dinàmica i energia de la partícula i d’un conjunt discret de partícules.

2. CAMPS

En aquest bloc, que suposa el 50% del curs, s’introdueix la noció de camp i la seva aplicació a l’estudi del moviment de satèl·lits en camps gravitatoris i de càrregues elèctriques en camps elèctrics i magnètics. També s’introdueix el fenomen de la inducció utilitzat, entre altres coses, en la producció de corrent elèctric.

 

  1. 2a. Camp gravitatori

 

2b. Camp electrostàtic

 

  1. 2c. Camp magnètic

 

  1. 2d. Inducció electromagnètica

 

3. VIBRACIONS I ONES

En aquest tema, en primer lloc, s’estudien els moviments vibratoris harmònics simples, que permeten abordar els fenòmens ondulatoris com a forma de transmissió d’energia.

 

  1. 3a. Vibracions. Estudi del moviment harmònic simple

 

  1. 3b. Fenòmens ondulatoris. Estudi de les ones harmòniques. 

 

  1. 3c. Ones estacionàries

 

4. NATURALESA DEL LLUM. ÒPTICA GEOMÈTRICA

D’una banda, s’aborden les diferents teories sobre la naturalesa del llum i, d’altra banda, la formació d’imatges a través de lents, miralls, l’ull i altres instruments òptics.

 

  1. 4a. Teories sobre la naturalesa del llum. Mesura de la seva velocitat.

 

  1. 4b. Espectre electromagnètic.

 

  1. 4c. Sistemes òptics centrats. Estudi del dioptre i del mirall esfèric. Lents prims. Instruments òptics.

 

 

 

  1. INTRODUCCIÓ A LA FÍSICA MODERNA

 

  1. En aquest tema s’exposa com s’ha modificat la física clàssica a partir de fets coneguts a principi del segle XX: els espectres atòmics, l’efecte fotoelèctric, la velocitat del llum com a constant, la radioactivitat,…

 

 

 

  1. 5a. Dualitat ona partícula 

 

  1. 5b. Introducció a la teoria de la relativitat

 

  1. 5c. Reaccions nuclears

 

TEXT: Física. Editorial ANAYA. S. Zubiaurre y otros

Matemàtiques II

La matèria de matemàtiques de la modalitat de ciències dóna especial importància a la interrelació i a la seva utilitat amb altres àrees i disciplines de l’àmbit científic i tecnològic com per exemple les enginyeries, l’arquitectura, les ciències en general i d’altres,…

 

 

Química

Aquesta assignatura està dirigida a tots els alumnes que cursen el batxillerat científic. Prepara per a tots els estudis universitaris relacionats amb ciències, especialment els biosanitaris, els de ciències pures i la majoria d’enginyeries.

 

Aquesta assignatura és teòrico-pràctica i amb una metodologia activa i participativa  s’aborden els principals aspectes de l’estructura de la matèria i dels canvis químics així com una explicació de molts aspectes científics, ambientals, tecnològics i industrials.

 

Es comença amb un repàs i ampliació dels temes estudiats a l’assignatura de física i química de primer de batxiller:

– Breu història de la química.

– Lleis ponderals.

– Gasos. Fórmula empírica i molecular.

– Dissolucions i canvis químics (estequiometria)

– Estructura atòmica i taula periòdica

– Enllaç químic

– Química del carboni. Formulació, isomeria i reactivitat.

 

 

I a continuació s’expliquen uns nous temes

– Termoquímica.

– Cinètica química

– Equilibri químic

– Solubilitat

– Reaccions de transferència de protons. Àcid-base

– Reaccions de transferència d’electrons. Oxidació-reducció

 

Economia de l'empresa

Va dirigit a

Alumnes de 2n de batxillerat de Ciencies Social tan si han cursat Economia a 1r com si no.

També pot interesar a alumnes d’altres batxillerats que vulguin tenir un coneixement de l’empresa i del seu funcionament.

És imprescindible per a aquells que pensen que el seu futur laboral està basada en la autoocupació i els emprenedors.

Com?

Donant eines per poder coneixer, entrendre i aplicar els coneixements adquirits a la vida real.

Hi ha una part mes teórica sobre que és l’empresa i l’empresari, la forma jurídica de l’empresa, la planificació, la organització , la gestió i el control.

I altres de més pràctiques com la producció i el moment en què una empresa és rendible, el Punt Mort.

També l’elecció d’un bon finançament i la inversió correnponent el VAN, i saber si aquesta inversión en convé TIR

També a la part pràctica ens trobam l’estudi de les empreses a partir dels seus documents comptables.

Tot això sabent que a selectivitat aquesta é una asignatura molt important per a molts de graus.

 

Fonaments d'administració

Aquesta optativa va dirigida especialment als alumnes que cursen Economia de l’Empresa i serveix de complement i d’especialització  en temes que puguin interesar especialmente tal com: Comptabilitat, Màrqueting i temes Fiscals.

L’assignatura te dues parts :

1.-La d’especialització en els temes esmentats.

2.- La creació d’una empresa des de la fase d’idea .

Pensar quin tipus d’empresa ens convé ja sigui per la responsabilitat, la fiscalitat o el control.

El tractament de la  burocràcia, que no ens ha d’impedir que una bona idea es perdi.

Fer una planificació, organització, gestió i tècniques de control de la nostra empresa.

Fer el Màrqueting pensar en productes, preus, promoció i distribució.

Tot això es fara en grups de 2 o 3 persones que durant el curs exposaran els seus avanços i a final de curs faran una presentación.

També es participarà en al concurs de la Caixa ( que té un premi de estada a Silicon Valley CA)

I ens encarregarem del Marqueting dels productes que desenvolupin esl alumnes de Tecnologia de 4rt d’ESO.

Es una asignatura molt pràctica i les notes están basades en el treballs que es van fent durant el curs

 

Geografia

 

L’assignatura està dissenyada per a aquells alumnes que aspiren a continuar estudis de Grau de Ciències Socials (especialment en els Graus de Geografia, Turisme; Periodisme, Educació Infantil) i Art i Humanitats (Especialment els Graus d’Història i Història de l’Art). La polivalència del seu coneixement arriba a altres vessants acadèmiques i / o professionals com a complements obligatoris per a estudis tan diversos com ciències ambientals, patrimoni, meteorologies, enginyeries agroalimentàries i del medi rural, etc …

QUI HAURIA CURSAR L’ASSIGNATURA?

Obligatòriament aquells alumnes que es dirigeixen cap als Graus de Ciències Socials i d’Humanitats i molt especialment els que desitgen ingressar en les carreres de Geografia, Turisme, Història o Educació Infantil.

Convenientment tots aquells alumnes o futurs professionals que necessiten dispopner d’un coneixement geogràfic tant físic, humà, polític o econòmic, així com la seva imbrincación del nostre estat a la realitat europea.

OBJECTIUS PRIORITARIS: Adquirir els coneixements necessaris per analitzar la realitat física, humana, econòmica, social i política del territori espanyol. .

METODOLOGIA: El desenvolupament de l’assignatura és una combinació de coneixements adquirits mitjançant l’estudis de 16 temes dedicats a altres tants blocs de coneixements:

RESUM DE LA PROGRAMACIÓ:

L’espai geogràfic, diversitat climàtica, hídrica i paisatges naturals. Les activitats econòmiques en els sectors primaris o agropecuaris i pesquers; secundaris o industrials i terciaris o de serveis. La població espanyola, l’espai urbà i l’organització territorial. Desequilibris regionals. Espanya a Europa.

PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS

(per qüestions d’espai nomes es relaciona UN TEMA com a exemple)

Naturalesa i recursos. Recursos hídrics. Recursos alimentaris Recursos energètics i minerals. Nous recursos.

¿Recursos il · limitats. El medi ambient: interacció naturalesa-ésser humà D’una relació de dependència al control i domini del medi. Amenaces del medi a l’ésser humà: riscos naturals Riscos d’origen climàtic Riscos d’origen geològic Amenaces de l’ésser humà sobre el medi natural Problemes mediambientals i polítiques aplicades Desforestació i erosió del sòl: la desertificació Contaminació atmosfèrica Pluja àcida Capa d’ozó

Contaminants no gasosos Contaminació acústica Contaminació i sobreexplotació de les aigües Residus urbans i industrials Destrucció del patrimoni natural

Tots aquests blocs temàtics tenen com a finalitat última la seva aplicació PRÀCTICA. Es pretén que l’alumne reconegui, analitzi, argumenti, valori i decideixi sobre els diferents aspectes de la realitat que l’envolta . Els temes son de gran actualitat i d’aplicació directa a la nostra vida quotidiana.

És una assignatura molt participativa en què l’hàbit en el treball i la praxi diària són fonamentals per progressar adequadament.

AVALUACIÓ: Són dos els criteris que s’utilitzen per avaluar l’assignatura: Respons a un conjunt de mapizaciones donats per la coordinadora de la UIB. Definir un conjunt de termes oferts per la coordinació de la UIB. Analitzar i comentar gràfiques de climes, poblacions, etc. de caràcter geogràfic. Analitzar i comentes taules estadístiques de caracter geogràfic.

Grec II

El coneixement del grec és fonamental per tenir una visió humanitzada de l’entorn mitjançant el contacte amb les llengües clàssiques i així reconèixer i valorar la pervivència del llegat literari, artístic i cultural de Grècia en el passat i en l’actualitat.

OBJECTIUS

1. Llegir, comprendre i interpretar d’una manera coherent, amb l’ajut del diccionari, textos grecs de dificultat mitjana, preferentment en prosa àtica de caràcter narratiu i descriptiu.

2. Establir relacions amb la llengua pròpia i reconèixer l’ètim grec en mots de la llengua.

3. Descriure els trets més rellevants de caràcter social, històric i cultural que caracteritzen la història i la producció artística de l’antiga Grècia i situar-los en el temps i en el seu marc geogràfic.

4. Comprendre textos llargs en traducció i reconèixer-hi el protagonisme dels principals personatges, el gènere literari al qual pertany i la relació amb alguns fets històrics, polítics i socials.

CONTINGUTS

La llengua grega

– Evolució des de l’indoeuropeu fins al grec modern tenint en compte les principals variants dialectals.

– Identificació de les lletres i dels signes de puntuació usats en grec i comparació de l’alfabet grec amb l’abecedari llatí, tot valorant els esforços que els humans han fet en l’establiment de l’escriptura.

– Transliteració d’un mot grec a l’alfabet llatí i de la seva transcripció.

– Coneixement bàsic de la flexió nominal i pronominal de la llengua grega i la seva aplicació en textos breus o bé en sintagmes aïllats.

– Formes verbals que presenten un índex més elevat de freqüència en la prosa narrativa (oposició present/aorist a l’indicatiu, a l’infinitiu i al participi.

– Funció sintàctica de cada element de la frase tenint en compte les característiques morfològiques i la seva integració en sintagmes.

– Identificació i interpretació de les partícules d’ús més freqüent.

Els textos dels autors grecs i la seva interpretació

– Interpretar frases o textos breus en llengua grega.

– Tècniques de traducció i de comentari, valorant el contingut dels missatges de petits textos.

El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia de les llengües modernes

– Aprenentatge del lèxic grec bàsic.

– Influència del grec en el llenguatge tècnic científic i artístic de totes les llengües de cultura.

La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat

– Marc geogràfic del món grec a l’antiguitat i influència en la història de Grècia.

– Sistemes polítics a Atenes i Esparta.

– Vida quotidiana i esports dels grecs a l’antiguitat.

– Religió grega i principals deïtats tenint en compte els seus atributs.

– Identificació dels principals gèneres literaris a través de la lectura d’obres o de fragments en traducció.

– Valoració crítica dels assoliments polítics, socials, artístics i literaris de la Grècia antiga.

Grec – segon Batxillerat. Què farem a classe?

Llengua grega

– Morfologia nominal bàsica i formes irregulars amb un alt índex de freqüència.

– Morfologia verbal en els modes i en els temps més freqüents en textos de prosa narrativa:

Tema de present i d’aorist en els modes indicatiu, infinitiu i participi.

Característiques bàsiques del tema de futur i del perfet.

Distinció bàsica dels trets que caracteritzen els modes personals (imperatiu, subjuntiu i optatiu).

Interpretació de textos breus.

Identificació de les oracions en textos adients de dificultat mitjana.

Els textos dels autors grecs i la seva interpretació

– Traducció de textos de dificultat mitjana de prosa àtica i de temàtica cultural grega.

– Lectura en traducció d’obres senceres o en part.

– Maneig de les fonts en traducció i estudis sobre el món hel·lènic amb suports tradicionals i TIC.

El lèxic grec i la vigència en la terminologia culta de les llengües modernes

– Pràctica de maneig del diccionari.

– Intensificació de l’aprenentatge del lèxic, posant en pràctica els camps semàntics i les famílies lèxiques.

– Reconeixement de procediments utilitzats en la composició i derivació de mots grecs.

– Establiment de relacions lèxiques en la formació de paraules d’origen grec.

– Derivació etimològica en terminologia científica, tècnica i literària.

La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat

– Tradició textual des de l’antiguitat als nostres dies.

– Procés de transmissió de la cultura clàssica i reconeixement de la tasca dels humanistes, del paper de la impremta i dels ideals de la Il·lustració en la transmissió i la edició dels textos de Grècia i Roma.

– Observació directa de les restes arqueològiques dels jaciments (Empúries, Roses) i dels museus que tenim al nostre abast i valoració del patrimoni clàssic del nostre entorn.

– Comprensió d’obres senceres o fragments de la literatura grega, sobretot l’epopeia homèrica i la dramàtica.

– Aproximació als gèneres literaris en prosa: la història, la filosofia, l’oratòria i el sistema judicial, la novel·la i la ciència.

– Recollida d’informació a les biblioteques o les TIC.

– Identificació de referències culturals en la literatura, en les arts, en els mitjans de comunicació, en la publicitat, etc.

A qui li convé fer aquesta assignatura?

Als alumnes que vulguin estudiar:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ARQUEOLOGIA

BELLES ARTS

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

DRET

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SOCIAL

ESTUDIS ANGLESOS

ESTUDIS ÀRABS I HEBREUS

ESTUDIS FRANCESOS

ESTUDIS LITERARIS

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CLÀSSICA

FILOLOGIA HISPÀNICA

FILOLOGIA ROMÀNICA

FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L’ART

LINGÜÍSTICA

LLENGÜES I LITERATURES MODERNES

PEDAGOGIA

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

Història de l'art

 

L’assignatura està dissenyada per a aquells alumnes que aspiren a continuar estudis de Grau d’Humanitats (especialment els Graus d’Història de l’Art, Belles Arts, Escoles de Disseny, i Història General) i Ciències Socials (especialment en els Graus de Turisme; Periodisme, Comunicació Audiovisual, Educació Infantil). La polivalència del seu coneixement arriba a altres vessants acadèmiques i / o professionals com a complements obligatoris per a estudis tan diversos com Arqueologia, Patrimoni cultural, Restauració i Conservació Béns Artístics, Museografia, Direcció de museus, Antiquaris i Subhastes, etc …

QUI HAURIA CURSAR L’ASSIGNATURA?

Obligatòriament aquells alumnes que es dirigeixen cap als Humanitats com Història de l’Art, Bellas Arts, Patrimoni Cultural i Història General i determinats Graus de Ciències Socials com el de Turisme, Periodisme i Educació Infantil.

OBJECTIUS PRIORITARIS: Adquirir els coneixements necessaris per entendre el desenvolupament de l’activitat artística com a realitat i manifestació humana. Cronològicament abasta des de la Prehistòria fins a l’Actualitat i l’àmbit, des de la perspectiva de la cultura occidental, és Universal.

METODOLOGIA: L’explicació dels temes es complementen amb la visualització, identificació i comentari de les imatges corresponents. Per al millor aprenentatge i per tal d’habituar la mirada a la contemplació artística.es essencial “veure” moltes obres.

És una assignatura molt participativa en què l’hàbit en el treball i la praxi diària són fonamentals per progressar adequadament.

AVALUACIÓ: Les proves van específicament dirigides a la positiva superació de les proves que la UIB proposa, així s’estructura en tres blocs diferents:

A la part terminològica, es proposarà la definició i s’haurà de identificar correctament el terme.

A les parts del comentari d’imatges es valorarà la precisió i la correcta exposición segons les quatre parts següents:

  •   Inserció en el context històric
  •   Justificació de l’estil; models i influències.(Autor i contemporanis)
  •   Anàlisi tècnic i formal.
  •   Aspectes iconogràfics o Qüestions constructives, tècniques, funcionals i simbòliques

arquitectura).

A la part de teoria general, hom considerarà com a mèrit l’ús adequat de la terminologia artística, el nivell de coneixements, la qualitat d’aquests, i la capacitat d’elaboració i exposició; en aquest aspecte, no es valoraran les possibles inclusions d ́altres apartats del tema o del programa que no figurin en el guió.i la correcta relació de l’obra d’art amb el seu context històric.

No s’acceptarà cap tipus de dibuix com a substitut de l’explicació

PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS (per questions d’espai nomes es relaciona UM TEMA com a exemple)

El Renaixement

• Característiques generals de l’arquitectura, l’escu  ltura i la pintura. Art i humanisme. Les noves condicions de l’art i de l’artista: La importància de la teoria. • El Renaixement italià: Quattrocento i Cinquecento  :

 

L’arquitectura del Quattrocento: Brunelleschi (cúpula de Santa Maria del Fiore, església de San Lorenzo, capella dels Pazzi, hospital dels Innocents, palau Pitti); Alberti (Santa Maria Novella, església de Sant Andreu de Màntua, palau Rucellai).

L’escultura del Quattrocento: Ghiberti (obra en relleu), Donatello (David, Sant Jordi, Gattamelata); Verrochio (Condottiero Colleone, David); la pintura del Quattrocento: Florència: 1a generació: Fra Angelico; Masaccio; Piero Della Francesca; 2a generació: Botticelli; altres escoles.

L’arquitectura del Cinquecento: Bramante, Miquel Àngel i Palladio. Escultura del Cinquecento: Miquel Àngel. Escultura del manierisme: Giambologna i Cellini. La pintura del Cinquecento: Leonardo, Rafael i Miquel Àngel; l’escola veneciana (Giorgione, Tiziano i Tintoretto). Manierisme (Parmigianino).

• El Renaixement a la resta d’Europa  : La difusió del Renaixement. Dürer. • L’arribada del Renaixement a la península Ibèrica : El plateresc. L’arquitectura imperial (palau de Carles V, San Lorenzo d’El Escorial). Aproximació a la plàstica renaixentista. El Greco. • El cas de les Illes Balears  . Aproximació a l’arquitectura i les arts plàstiques

 

Llatí II

El coneixement del LLATÍ ens obre una via fonamental d’accés a un dels grans llegats de la cultura d’Occident. És coneguda la gran capacitat formativa del Llatí:

— En primer lloc, perquè constitueix un mètode molt eficaç d’estructuració mental, gràcies a l’estudi de l’origen del lèxic de totes les llengües romàniques i, en part, de les saxones i les estructures gramaticals bàsiques d’una llengua que és l’origen de les llengües catalana i castellana.

— En segon lloc, perquè permet aprofundir en la interpretació de les més diverses terminologies científiques i tècniques.

— Finalment, i de manera molt especial, perquè permet la possibilitat de posar-se en contacte amb el ric patrimoni literari, cultural, jurídic, etc., de l’antiga Roma, i amb les múltiples obres literàries i científiques de l’Occident europeu escrites en llatí durant segles i que constitueixen una important herència.

Què farem a classe?

L’ensenyament del Llatí té com a objectius que l’alumnat desenvolupi les capacitats següents:

1. Relacionar la pervivència de la cultura romana amb el món occidental i, en especial, a les Illes Balears.

2. Analitzar l’origen i l’evolució de les llengües romàniques per tal de concebre les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges.

3. Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules d’origen grecollatí de la llengua pròpia, tant del lèxic comú com del vocabulari culte i de la terminologia científica i tècnica, a fi d’augmentar el vocabulari i enriquir l’expressió comunicativa.

4. Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita. Ampliar el nostre vocabulari i reforçar les estructures gramaticals de qualsevol llengua.

5. Familiaritzar-se amb els procediments de formació del lèxic llatí (derivació i composició) per entendre millor els de les llengües actuals.

6. Comprendre de manera correcta el significat dels llatinismes i les expressions llatines.

7. Progressar en l’anàlisi de la llengua pròpia a través de la comparació amb el llatí, model de llengua flexional.

8. Assimilar amb facilitat estructures d’altres llengües amb vista al seu aprenentatge.

9. Valorar l’aportació del món clàssic al nostre patrimoni per impregnar-se de valors inherents a l’ésser humà.   Esdevenir  persones cultes

10. Dominar i emprar el vocabulari específic de l’assignatura a fi d’interessar-se tant per la identitat lingüística i cultural de les Illes Balears com per la seva evolució històrica.

Temes de l’assignatura:

– La llengua llatina com a transmissora de cultura.

– Institucions i vida quotidiana dels romans i el seu reflex en el món modern.

– La mitologia com a font d’inspiració en la literatura i en les arts plàstiques.

– Orígens del llatí. Llatí clàssic i llatí vulgar.

– La formació de les llengües romàniques.

– La influència del llatí en les llengües modernes no romàniques.

– Principals procediments de formació del lèxic grecollatí i la seva continuïtat en les llengües romàniques.

– Etimologia del vocabulari científic i tècnic: termes patrimonials, hel·lenismes i llatinismes en la llengua científica.

– Locucions llatines incorporades a les llengües modernes.

– Introducció general a la morfologia i sintaxi llatina:

A qui li convé fer aquesta assignatura?

Als alumnes que vulguin estudiar:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ARQUEOLOGIA

BELLES ARTS

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

DRET

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SOCIAL

ESTUDIS ANGLESOS

ESTUDIS ÀRABS I HEBREUS

ESTUDIS FRANCESOS

ESTUDIS LITERARIS

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CLÀSSICA

FILOLOGIA HISPÀNICA

FILOLOGIA ROMÀNICA

FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L’ART

LINGÜÍSTICA

LLENGÜES I LITERATURES MODERNES

PEDAGOGIA

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

Matemàtiques aplicades a CCSS

La matèria de matemàtiques de la modalitat d’humanitats i ciències socials dóna especial importància a la interrelació i a la seva utilitat i disciplines de l’àmbit social i econòmic com per exemple l’economia, l’administració i direcció d’empreses, la sociologia… 

 

 

Formación Professional I

Ciències aplicades I

   Resolució de problemes mitjançant operacions bàsiques, reconeixement de materials i instal·lacions de laboratori, identificació de les formes de la matèria, mescles i substàncies, l’energia als processos naturals, estructures anatòmiques bàsiques, salut i malaltia, menús i dietes, resolució d’equacions senzilles: progressions, àlgebra, equacions de primer grau.

Comunicació i societat

  Societats prehistòriques i antigues i la seva relació amb el medi natural, creació de l’espai europeu a les edats mitjana i moderna, estratègies de comunicació oral i escrita, lectura de texts literaris anteriors al segle XIX, comprensió i producció de texts orals i escrits bàsics en llengua anglesa, praxis de llengua oral anglesa a converses.

Tractament informàtics de dades

 • Identificar els equips i materials necessaris per al seu treball, conèixer les principals funcions i aplicacions i necessitats de manteniment.
 • Identificar les principals etapes del procés tractament i imprimir textos, determinació de la seqüència d’operacions per preparar equips i aplicacions i dades.
 • Analitzar les característiques de processadors de text, utilitzant les utilitats principals i tècniques d’escriptura al tacte per preparar documents.
 • Caracteritzar les fases del procés de guarda, custòdia i recuperació d’informació mitjançant equipament informàtic i mitjans de comunicació convencionals d’emmagatzematge i arxiu.
 • Distingir tots els equips perifèrics necessaris i complementaris.
 • Conèixer les funcions i trets bàsics d’un sistema operatiu.
 • Administrar les aplicacions de programari d’ofimàtica i gestió a  nivell d’usuari.
 • Seleccionar, recuperar, transformar, crear i presentar el tractament de la informació, amb l’agilitat i destresa mitjans i equips informàtics.
 • Desenvolupar capacitats per escriure al tacte, coneixent les diferents àrees del teclat amb una correcta col. locació de mans conèixer les tècniques de velocitat i correcció d’errors, corregir mals hàbits adquirits en l’escriptura.
 • Identificar els riscos derivats de la utilització d’equips informàtics, amb especial atenció a la postura a dur a terme l’obra en el teclat, evitant qualsevol defecte de postura, utilitzant mesures preventives per a la protecció personal.
 • Vinculació laboral i riscos ambientals derivats de l’activitat laboral per tal d’utilitzar les corresponents mesures preventives per evitar danys a altres persones i el medi ambient.
 • Identifica els procediments de control establertes per la normativa de protecció de dades o per l’empresa, descrivint les mesures i precaucions per preservar la confidencialitat. 
 • Optimitzar l’entorn de treball, organització de la zona de treball, planificació de les fases del procés de gravació informació, utilitzant l’equipament informàtic i mitjans de comunicació convencionals d’emmagatzematge i arxiu.
 • Respectar les diferències, millorar la cura i la salut corporal per promoure el desenvolupament personal i social. 

Tècniques administratives bàsiques

 • Descriure els protocols establerts per rebre i enviar correspondència i paqueteria, identificar els procediments i operacions per a la tramitació interna o externa. 
 • Descriure la principal col·lecció, pagament i control de procediments administratius i comercials utilitzats en l’activitat empresarial, determinació de la informació rellevant per a la realització d’operacions bàsiques de tresoreria i verificació i registre d’operacions.
 • Procediments de control d’emmagatzematge, comparant nivells d’inventari per realitzar tasques bàsiques de manteniment de l’oficina de subministraments botiga.
 • Comparar i seleccionar recursos i ofertes de formació existents per aprendre tota la vida, adaptar-se als nous negocis i situacions personals. 
 • Desenvolupar la iniciativa, creativitat i esperit emprenedor, així com la confiança en si mateix, participació i pensament crític resoldre situacions i incidències tant professionals com personals. 
 • Desenvolupar el treball en equip, assumint els seus deures, respectant-ne altres i cooperar amb ells, actuant amb tolerància i respecte envers els altres per a la realització efectiva de les tasques i com a mitjà de desenvolupament personal. 
 • L’ús de tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se, aprendre i facilitar les tasques laborals. 
 • Vinculació laboral i riscos ambientals amb l’activitat laboral amb l’objectiu utilitzant les corresponents mesures preventives per a la protecció personal, evitar danys als altres i sobre el medi ambient. 
 • Desenvolupar les tècniques de la seva professió assegurant l’eficiència i qualitat en el seu treball, proposant, si s’escau, millores en les activitats laborals. 
 • Descriure els protocols establerts per rebre i enviar correspondència i paqueteria, identificar els procediments i operacions per a la tramitació interna o externa. 

Arxiu i comunicació

 • Identificar les principals fases del procés de comunicació d’informació telemàtica determinació de la seqüència d’operacions per enviar correus electrònics i missatges de fax per transmetre documents. 
 • Fases del procés de guarda, custòdia i recuperació de la informació, utilitzant l’equipament informàtic i mitjans de comunicació convencionals d’emmagatzematge i arxiu. 
 • Utilitzar procediments de reproducció de documents, control i manteniment d’equips operatius per reprografia 
 • Utilitzar procediments vinculant preparant i controlant els equips disponibles per fer documents bàsics enquadernats. 
 • Descriure els protocols establerts per rebre i enviar correspondència i paqueteria, identificar els procediments i operacions per a la tramitació interna o externa. 
 • Determinar els elements rellevants de missatges més comuns per a la recepció i sortida als missatges mitjançant telèfon i equipament informàtic. 
 • Identifica els procediments de control establerts per la normativa de protecció de dades o l’empresa descrivint les mesures i precaucions per mantenir la confidencialitat. 
 • Respectar les diferències, millorar la cura i la salut en el cos per promoure el desenvolupament personal i social. 
 • Per avaluar els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seva conservació i millora. 
 • L’ús de tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se, aprendre i facilitar les tasques laborals.
 • Vinculació laboral i riscos ambientals amb l’activitat laboral, amb l’objectiu utilitzant les corresponents mesures preventives per a la protecció personal, evitar danys als altres i sobre el medi ambient.

 

Formació professional II

Ciències aplicades II

           Polinomis, equacions de segon grau, geometria, gràfics i estadística, tècniques físiques i químiques de laboratori, reaccions químiques, contaminació nuclear, teoria geografia física, contaminants, desenvolupament sostenible, cinètica, electricitat. 

Comunicació i societat

  Valoració de les societats contemporànies, sistemes democràtics, economia, relacions internacionals, construcció europea, art contemporani, drets humans, utilització d’estratègies de comunicació oral i escrita, literatura a partir del segle XIX, interpretació de texts orals quotidians  en llengua anglesa, interaccions en converses en anglès, interpretació i elaboració de missatges escrits en llengua anglesa.

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica

  • Tramitació d’informació en línia. Internet, intranet, xarxes LAN
  • Realització de comunicacions internes i externes per correu Electrónics 
  • Elaboració de documents amb fulls de càlcul (EXCEL) 
  • Elaboració de presentacions: 

Atenció al client

  • Atenció al client
  • Venda  de productes y serveis
  • Informació al client:
  • Tractament de reclamacions

Preparació de comandes i venda de productes

  • Assessorament en el punt de venda 
  • Conformació de comandes de mercaderies i productes
  • Preparació de comandes per l’expedició
  • Seguiment del servei postvenda

 

Els estudis d’FPB i de matemàtiques de 3r ESO estan finançats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançats pel Fons Social Europeu.

 

Logo FSE

Logo Conselleria

Logo MECD

Alemany

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral.

Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Processos de comunicació

Què farem?

Aquesta assignatura t’introduirà en el món de la comunicació, t’acostarà al llenguatge de la fotografia, la publicitat, la premsa, la televisió, el cinema i Internet.

Les classes seran sobretot pràctiques. Treballaràs amb ordinador, construiràs un bloc i compartiràs projectes amb els teus companys i les teves companyes. Faràs una mica de periodista

A qui li convé fer aquesta assignatura?

A qui vulgui ampliar la pròpia competència comunicativa i millorar la capacitat de comprensió i expressió dels missatges verbals i no verbals.

A qui se senti atret pel món audiovisual.

A qui se senti atret pel periodisme.

A qui consideri que és important ser un individu crític i un receptor actiu de la gran quantitat de missatges que ens ofereixen els mitjans de comunicació.

Si no en tens prou i vols més informació (objectius, competències bàsiques, procediments, avaluació, currículum i altres herbes) pots anar al departament de català a demanar-la. 🙂

Taller de Matemàtiques

L’optativa de Taller de Matemàtiques d’ESO és una assignatura adreçada als alumnes que tenen interès i curiositat per les matemàtiques.

La metodologia del Taller es basa en activitats pràctiques o manipulatives i d’altres de més reflexives, amb la idea d’apropar les matemàtiques als alumnes a partir del món que ens envolta.

Aquest taller no s’entén com unes classes de reforç ni d’ampliació, sinó com un acostament a les matemàtiques a partir de la realitat més immediata.

Alemany

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral.

Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Cultura clàssica

Què és això de  CULTURA CLÀSSICA?

L’objectiu d’aquesta assignatura és apropar als joves el món de Grècia i Roma antiga, intentar que s’interessin pel model de vida, els costums, les creences, la llengua, l’educació i el context geogràfic i històric on es va desenvolupar una civilització extraordinària que ens va llegar idees i coneixements artístics, filosòfics, científics i lingüístics que canviaren el nostre món. vida dels nostres avantpassats, i així poder interpretar millor el nostre present i els elements comuns de la identitat europea.

 

Programació i continguts.

1. Marc geogràfic de Grècia i  d’Itàlia i l’imperi romà.

2. Història del món grecoromà.

3. Grecs i romans a Hispania: Balears,  Emporion i Tarraco.

4. Llengües clàssiques: grec i llatí. Hel·lenismes, el llatí i les llengües romàniques.

5. Espectacles, jocs i diversió a l’antiguitat: Olímpia, teatre grec. Amfiteatre, circ, teatre romà.

6. Societat i política a Grècia i Roma: Esparta i Atenes.  Roma: societat i política.

7. La ciutat i l’urbanisme a l’antiguitat.

7.1. Urbanisme i ciutat grega: acròpolis, àgora, edificis públics, la casa

7.2. Urbanisme i ciutat romana: termes i banys, domus i villae, vies de comunicació…

8. La vida familiar i quotidiana a Grècia  i Roma:

la dona, el matrimoni, els fills, l’educació, els vestits, una jornada, menjars, jocs…

9. L’expansionisme militar a Grècia i Roma:

Alexandre el Gran i l’exèrcit grec.  Juli César i l’exèrcit romà

10. La literatura antiga

10.1. Literatura grega: èpica, lírica, prosa

10.2. Literatura romana: èpica, comèdia, lírica, prosa

11. L’art classic:  Arquitectura grega i romana.  Escultura grega i romana.

Ceràmica grega. Pintura i mosaics. Herència clàssica: Renaixement, Barroc, Neoclassicisme…

12. La filosofia i la ciencia:  Filòsofs i científics grecs i romans.

13. Mitologia i religió al món antic.

14. Pervivència del món clàssic al món actual.

A qui li convé fer aquesta assignatura?

Als alumnes que vulguin estudiar:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ARQUEOLOGIA

BELLES ARTS

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

DRET

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SOCIAL

ESTUDIS ANGLESOS

ESTUDIS ÀRABS I HEBREUS

ESTUDIS FRANCESOS

ESTUDIS LITERARIS

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CLÀSSICA

FILOLOGIA HISPÀNICA

FILOLOGIA ROMÀNICA

FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L’ART

LINGÜÍSTICA

LLENGÜES I LITERATURES MODERNES

PEDAGOGIA

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

Processos de comunicació

Què farem?

Aquesta assignatura t’introduirà en el món de la comunicació, t’acostarà al llenguatge de la fotografia, la publicitat, la premsa, la televisió, el cinema i Internet.

Les classes seran sobretot pràctiques. Treballaràs amb ordinador, construiràs un bloc i compartiràs projectes amb els teus companys i les teves companyes. Faràs una mica de periodista

A qui li convé fer aquesta assignatura?

A qui vulgui ampliar la pròpia competència comunicativa i millorar la capacitat de comprensió i expressió dels missatges verbals i no verbals.

A qui se senti atret pel món audiovisual.

A qui se senti atret pel periodisme.

A qui consideri que és important ser un individu crític i un receptor actiu de la gran quantitat de missatges que ens ofereixen els mitjans de comunicació.

Si no en tens prou i vols més informació (objectius, competències bàsiques, procediments, avaluació, currículum i altres herbes) pots anar al departament de català a demanar-la. 🙂

Taller de ciències experimentals

 

Què és això de “Taller de Ciències Experimentals?

Al “Taller de Ciències Experimentals”, els alumnes realitzen experiències al laboratori de Biologia i Geologia i després elaboren un Informe de cada experiència que , en part, es du a terme amb els ordinadors de la Biblioteca.

Què farem a classe?

El treball al laboratori suposa l’aprenentatge de tècniques senzilles : pesar, mesurar longitud, mesurar pressió sanguínia amb tensiòmetre, mesurar capacitat inspiració amb espiròmetre, fer disseccions d’ òrgans (ronyó, ull…), organismes ( muscle, peix…) o realitzar reaccions químiques colorimètriques per identificar diverses substàncies: midó en aliments, glucosa, nitrits en embotits…. o realitzar una escala de pH utilitzant colorants naturals (col llombarda..)..

Per tant, els alumnes desenvolupen capacitats per manejar instruments i material de laboratori de forma correcta, responsabilitat en la cura del material, en mantenir un ordre en la realització de l’experiència, en netejar i guardar material…

A l’hora de fer els informes, busquen informació a la xarxa, la seleccionen, utilitzen el processador de texts i un poc el full de càlcul. Han de presentar els resultats en taules, gràfiques, identifiquen estructures en òrgans i organismes utilitzant les seves fotografies realitzades durant l’experiència…

A més , tant les experiències com els informes els fan en parelles, i això implica arribar a acords amb el company/a, respectar els compromisos, aprendre i ensenyar capacitats…..

Et pot interessar aquesta matèria?

Si t’agrada el treball al laboratori i desenvolupar la teva autonomia en l’aprenentatge, així com el treball en equip, aquesta pot ser una oportunitat.

Taller de matemàtiques

L’optativa de Taller de Matemàtiques d’ESO és una assignatura adreçada als alumnes que tenen interès i curiositat per les matemàtiques.

La metodologia del Taller es basa en activitats pràctiques o manipulatives i d’altres de més reflexives, amb la idea d’apropar les matemàtiques als alumnes a partir del món que ens envolta.

Aquest taller no s’entén com unes classes de reforç ni d’ampliació, sinó com un acostament a les matemàtiques a partir de la realitat més immediata.

Alemany I

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral. Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Biologia i geologia

Biologia i geologia? Què faré?

És una assignatura que no et ve de nou i que pots triar si t’han agradat les Ciències de la Naturalesa de 1r, 2n i 3r i/o la Biologia i Geologia de 4t d’ESO.

Pel que fa a Biologia, a 1r de Batxiller, ampliaràs els coneixements que tens sobre composició dels éssers vius i organització de la cèl.lula, la Sistemàtica et durà a veure els diferents grups d’organismes, i a més estudiaràs les funcions vitals, nutrició, relació i reproducció , a nivell d’éssers unicel.lulars i pluricel.lulars.

Pel que fa al Geologia, ampliaràs els coneixements que tens sobre l’estructura, composició i dinàmica de la Terra, i també coneixeràs els diferents aspectes de la matèria mineral així com la formació de minerals i roques en els diferents ambients petrogenètics.

Les classes teòriques es faran a l’aula utilitzant presentacions en PowerPoint per tal d’utilitzar el màxim possible d’imatges .Hi haurà també classes pràctiques al laboratori. La teva participació a classe,així com la realització de les activitats encomanades, són molts importants de cara a preparar bé i a superar l’assignatura.

M’interessa?

Sí, si vols cursar estudis universitaris tals com Biologia, Geologia, Medicina, Fisioteràpia, Ciències Ambientals, Veterinària, Infermeria, Biotecnologia , Ciències de la mar, Nutrició .. o si vols estudiar algun cicle de grau superior relacionat amb sanitat.

Sí, si vols tenir una formació científica que et permeti comprendre la gran quantitat d’informació, que ens arriba avui en dia , en relació a diferents aspectes de la salut i el medi ambient.

Tècniques experimentals

Tècniques experimentals ?

És una assignatura eminentment pràctica, la majoria de sessions es desenvolupen al laboratori, i està dirigida a tot l’alumnat  que cursa biologia i geologia i física i química a primer de batxillerat.

Què  farem  a  classe?

Ens familiaritzarem amb el material de laboratori i aprendrem  a  a manejar-lo d’acord   amb les normes de seguretat.

Treballarem  en equip  com a científics,  fent recerca bibliogràfica, formulant hipòtesis, dissenyant i realitzant experiments, fent tractament i anàlisi de dades i comunicant resultats i conclusions a través d’informes.

M’interessa aquesta assignatura ?

, si t’agrada el treball pràctic de laboratori i el treball en grup

, perquè els temes que s’aborden ajuden a una major comprensió de les assignatures teòriques BiG i FiQ així com a una millor preparació científica que t’ajudarà en els estudis de les assignatures de ciències de segon de batxillerat i posteriors.

Tecnologia industrial I

Vols fer una enginyeria i no et saps decidir? Vols fer un cicle de formació professional de grau superior i no saps quin?

A Tecnologia Industrial I i II et presentam els principals blocs temàtics que s’estudien a les enginyeries i t’obrim el ventall de coneixements per tal de facilitar-te la presa de decisions al final de batxillerat.

Veiem temes com: El procés i els productes de la tecnologia: elements que participen en la producció de béns industrials, des de la fase de planificació fins a la comercialització, passant per la de disseny, controls de qualitat, distribució, etc.

Procediments de fabricació.

Recursos energètics: diferents fonts d’energia i les seves característiques, analitzant els avantatges i inconvenients així com principals usos.

Materials industrials: a primer, recorregut des de l’extracció o producció de la matèria primera fins a la seva eliminació, transformació o reciclatge, analitzant les seves propietats més importants per posteriorment (a 2n) estudiar els materials des del punt de vista de les propietats derivades de la seva estructura interna determinada mitjançant assaigs tècnics.

Principis de màquines: elements i mecanismes unitaris constituents de les màquines més utilitzades i anàlisi dels motors i circuits des del punt de vista dels seus principis elèctrics o termodinàmics, destacant l’estudi dels motors tèrmics, màquines frigorífiques i motors elèctrics.

Sistemes automàtics.

Sistemes pneumàtics i oleohidràulics. Control i programació de circuits automàtics: control de processos emprant la tecnologia digital. Des de circuits digitals combinacionals per implementar sistemes senzills, fins a xarxes d’ordinadors que controlen processos industrials que es troben en diferents parts del món, passant pels circuits micro-controlats.

Tecnologies de la informació

Aquesta assignatura s’ofereix a tots els alumnes, independentment del tipus de batxillerat que hagin triat. És adequada per a qualsevol persona que utilitza habitualment l’ordinador i vol comprendre com funciona. En definitiva, per a fer de cada alumne un usuari avançat. Es tracta d’una assignatura particularment adequada per als alumnes que volen estudiar Enginyeria Informàtica o Cicles Formatius Superiors de la branca d’Informàtica. No obstant, donada la importància que les eines informàtiques tenen en qualsevol àrea del coneixement i en qualsevol àmbit pràctic, es pot recomanar a tots els estudiants

A classe, a part de la teoria, es fan pràctiques que van des del desmuntatge d’un ordinador fins a l’elaboració i publicació d’una plana web utilitzant codi, el disseny de programes en diferents llenguatges de programació, la utilització d’eines per al disseny de presentacions i infografies, la manipulació d’imatges…

Alemany I

Què farem a classe d’Alemany?

A l’E.S.O. s’estableixen les bases per a poder comunicar-se en alemany, tant a nivell oral com escrit, la qual cosa inclou les competències de comprensió oral i lectora i d’expressió oral i escrita. Al Batxillerat es desenvolupen les esmentades competències i habilitats.

A qui li convé fer Alemany?

L’Alemany és útil per a qualsevol alumne, tant si es decideix per la branca de ciències com per la de lletres, ja que l’alemany, a més de ser la llengua més parlada a Europa i de ser una llengua de gran importància per al turisme a les Illes Balears, és llengua vehicular tant en el món de la ciència com en el de les arts. Moltes empreses al sector de la indústria, del comerç, de les comunicacions i de les finances requereixen personal que, a més de saber anglès, conegui també la llengua alemanya.

El coneixement de l’alemany també permet accedir als intercanvis, afavoreix la comunicació en el món universitari i augmenta l’excel·lència en el currículum dels alumnes a l’hora d’accedir a màsters de postgrau, de realitzar pràctiques en empreses i d’incorporar-se al món laboral. Un altre benefici de cursar l’assignatura d’Alemany és que dóna opció a participar al projecte EOIES de col·laboració entre l’E.O.I. i instituts, que permet que els alumnes puguin obtenir una certificació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes dels coneixements assolits a l’institut.

A més en aquesta assignatura es desenvolupen les habilitats necessàries per al aprenentatge i integració de les segones llengües estrangeres, com l’espontaneïtat, la creativitat, la fluïdesa, la capacitat d’assumir riscos i la lectura comprensiva.

Per tots aquest motius l’elecció de l’Alemany és recomanable per a qualsevol recorregut curricular que escollin els alumnes.

Economia

A qui va dirigit?

Alumnes del baxillerat de Ciències Socials que volen fer una carrera universitària  o un cicle formatiu de grau superior relacionat amb les Ciènces Socials: Economia, ADE, Dret, Turisme, Treball social etc, i cicles d’Administració i Finances, Agencies de Viatge etc.

Utilitat

Serveix per comprendre i poder opinar, amb fonament, de les informacions  que apareixen sobre temes econòmics, laborals i socials en general.

I com?

Explicant i fent feina sobre els conceptes de:

Microeconomía, l’economia en petit, aquells temes que interessen a cada un  de nosaltres.

Per què unes persones guanyen més diners que unes altres?

Com m’afecta la baixada de l’euribor?

Per què puja de preu aquela cosa que vull comprar?.

Estudiant temes com Els Recursos productius, Els Agents Econòmics, La Oferta , la Demanda , els Tipus de Mercats i el seu Funcionament.

Macroeconomia, l’economia dels grans nombres i com ens afecta

Què pretén el Govern quan puja o baixa els imposts?

Què és la globalització?

Per què puc fer servir € a França I no a Suïssa o al Regne Unit?

Per què si la crisi ha acabat jo no me n’he donat compte?

Aque veurem les macromagnituts: PIB, Preus, Ocupació( i atur). També les Polítiques Econòmiques i els Organismes Supranacionals com la Unió Europea.

El alumnes faran diverses exposición individuals, mímin una  trimestral i també treballs en grup, per entendre millor el que estam explicant a clase.

També es relacionarà el que veim a clase amb el que passa al carrer: treball i falta de treball, oci, moda, política, cinema (naturalment) i tot el que pugui interesar i estigui relacionat amb l’economia.

Grec I

El coneixement del grec és fonamental per tenir una visió humanitzada de l’entorn mitjançant el contacte amb les llengües clàssiques i així reconèixer i valorar la pervivència del llegat literari, artístic i cultural de Grècia en el passat i en l’actualitat.

OBJECTIUS

1. Llegir, comprendre i interpretar d’una manera coherent, amb l’ajut del diccionari, textos grecs de dificultat mitjana, preferentment en prosa àtica de caràcter narratiu i descriptiu.

2. Establir relacions amb la llengua pròpia i reconèixer l’ètim grec en mots de la llengua.

3. Descriure els trets més rellevants de caràcter social, històric i cultural que caracteritzen la història i la producció artística de l’antiga Grècia i situar-los en el temps i en el seu marc geogràfic.

4. Comprendre textos llargs en traducció i reconèixer-hi el protagonisme dels principals personatges, el gènere literari al qual pertany i la relació amb alguns fets històrics, polítics i socials.

 

CONTINGUTS

La llengua grega

– Evolució des de l’indoeuropeu fins al grec modern tenint en compte les principals variants dialectals.

– Identificació de les lletres i dels signes de puntuació usats en grec i comparació de l’alfabet grec amb l’abecedari llatí, tot valorant els esforços que els humans han fet en l’establiment de l’escriptura.

– Transliteració d’un mot grec a l’alfabet llatí i de la seva transcripció.

– Coneixement bàsic de la flexió nominal i pronominal de la llengua grega i la seva aplicació en textos breus o bé en sintagmes aïllats.

– Formes verbals que presenten un índex més elevat de freqüència en la prosa narrativa (oposició present/aorist a l’indicatiu, a l’infinitiu i al participi.

– Funció sintàctica de cada element de la frase tenint en compte les característiques morfològiques i la seva integració en sintagmes.

– Identificació i interpretació de les partícules d’ús més freqüent.

 

Els textos dels autors grecs i la seva interpretació

– Interpretar frases o textos breus en llengua grega.

– Tècniques de traducció i de comentari, valorant el contingut dels missatges de petits textos.

 

El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia de les llengües modernes

– Aprenentatge del lèxic grec bàsic.

– Influència del grec en el llenguatge tècnic científic i artístic de totes les llengües de cultura.

 

 

La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat

– Marc geogràfic del món grec a l’antiguitat i influència en la història de Grècia.

– Sistemes polítics a Atenes i Esparta.

– Vida quotidiana i esports dels grecs a l’antiguitat.

– Religió grega i principals deïtats tenint en compte els seus atributs.

– Identificació dels principals gèneres literaris a través de la lectura d’obres o de fragments en traducció.

– Valoració crítica dels assoliments polítics, socials, artístics i literaris de la Grècia antiga.

 

Què farem a classe?

 

La llengua grega: alfabet, morfologia i sintaxi

– Evolució des de l’indoeuropeu fins al grec modern. Variants dialectals.

– Alfabet grec i signes de puntuació.

– Transliteració d’un mot grec a l’alfabet llatí. Transcripció al català.

– Flexió nominal i pronominal bàsica. Apllicació en textos breus o bé en sintagmes aïllats.

– Formes verbals que presenten un índex més elevat de freqüència en la prosa narrativa (oposició present/aorist a l’indicatiu, a l’infinitiu i al participi

– Identificació d’una forma nominal o verbal que morfològicament discrepa d’altres dins d’una sèrie.

– Transformació del nombre gramatical dels elements que integren una frase i justificació dels canvis.

– Funció sintàctica dels elements de la frase, segons la morfologia i la seva integració en sintagmes.

– Partícules d’ús més freqüent.

 

Els textos dels autors grecs i la seva interpretació

– Interpretació de frases o textos breus en llengua grega.

– Tècniques de traducció i de comentari, valorant el contingut dels textos que es treballen.

– Cerca, anàlisi i contrast d’informació sobre la història, la literatura i la cultura de Grècia, aconseguides mitjançant el suport de les TIC.

 

El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia de les llengües modernes

– Pervivència del grec en el lèxic científic, tècnic i literari actual.

 

La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat

– Geografia de Grècia i la seva influència en la història.

– Història de Grècia. Principals escenaris. Conflictes.

– Sistemes polítics a Esparta i Atenes. Democràcia.

– Vida quotidiana i esports dels grecs a l’antiguitat.

– La religió grega. Principals deïtats, atributs, iconografia. A qui li convé fer aquesta assignatura?

Als alumnes que vulguin estudiar:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ARQUEOLOGIA

BELLES ARTS

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

DRET

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SOCIAL

ESTUDIS ANGLESOS

ESTUDIS ÀRABS I HEBREUS

ESTUDIS FRANCESOS

ESTUDIS LITERARIS

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CLÀSSICA

FILOLOGIA HISPÀNICA

FILOLOGIA ROMÀNICA

FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L’ART

LINGÜÍSTICA

LLENGÜES I LITERATURES MODERNES

PEDAGOGIA

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

Història de les Illes Balears

 

L’assignatura està concebuda especialment per als que pensen dirigir la seva vida acadèmica cap als estudis de Grau d’Arts i Humanitats, Ciències socials i Jurídiques i / o el seu futur professional cap als segments del Turisme en general o els qui aspiren a presentar-se a oposicions dels diferents cossos administratius, etc …

QUI HAURIA REALITZAR L’ASSIGNATURA?: En primer lloc i per les característiques específiques del seu programa aquells alumnes que pensin realitzar les assignatures d’Història de l’Art i de Geografia d’Espanya. Les dues assignatures comparteixen segments de coneixements essencials i que són necessaris haver adquirits durant el Primer curs de Batxillerat.

En segon lloc, l’assignatura hauria de ser d’obligat compliment per a aquells alumnes que es dirigeixen cap a estudis de Ciències de la Salut, Enginyeries i Arquitectura i Ciències en general atès que serà l’última ocasió per endinsar-se en el coneixement de la seva realitat vital, el seu entorn social i la seva cultura més propera.

OBJECTIUS PRIORITARIS: Conèixer el nostre entorn en les seves múltiples facetes: Història, Art, Cultura, Folklore, Costums, Societat, … etc.

METODOLOGIA: El desenvolupament és essencialment pràctic. La participació directa de l’alumne en el seu procés educatiu és fonamental i prioritari. Per a això s’utilitzen totes les fonts de coneixement i suport que estan a la nostra disposició com textos, fotografies, films, mapes, música, etc ..

AVALUACIÓ: En estar enfocada des de la pràctica l’avaluació de l’assignatura es basa en criteris molt dinàmics i elementals:

Presencial: valorant l’assistència a classe. Participativa: cal implicar-se en l’adquisició de coneixements. Col·lectiva: aprendre a fer feines en grup.

page1image14584 page1image14744 page1image14904 page1image15064

 

PROGRAMACIÓ:

A manera d’exemple es relaciona una unitat temàtica.

1. De les cultures pretalaiòtiques, talaiòtica i púnica a la Baleàrica romana i les dominacions vàndala i bizantina Dels orígens del poblament a la cultura talaiòtica balear.

El talaiots, les taules, les navetes. La producció ornamental. Menorca i Mallorca

Colonització cartaginesa i aportacions culturals i artístiques de l’Eivissa púnica. L’art púnic.

Eivissa Conquesta romana, romanització i cristianisme a les Balears. Els vàndals i els bizantins.

Les ciutats romanes a les illes. L’art romà a les Illes Les cultures i restes paleocristians: les basíliques. El mosaic.

2. L’Islam i les illes orientals d’al-Àndalus Naixement de l’islam i expansió àrab. De la conquesta cordovesa a la taifa almoràvit. La taifa almohade de Mayurqa i la Menorca

Les restes arqueològiques de l’art islàmic-

Literatura catalana

A Literatura Catalana llegim poesia en veu alta dins classe, la comentam, la valoram, la jutjam segons els nostres coneixements previs i segons les nostres preferències. També llegim relats i obres teatrals i en visionam d’altres. Procuram relacionar el fenomen literari amb altres disciplines artístiques que hi estiguin relacionades, com per exemple la música o la pintura i la fotografia.

Els alumnes fan exposicions orals sobre els moviments literaris de la història de la literatura. Així tots es beneficien dels coneixements mostrats per tots els companys.

L’assignatura és pràctica. Analitzam les obres literàries tot fent-ne comentaris de text o fent-ne una valoració en comú amb tota la classe, ja que les opinions de tots ens enriqueixen.

Hi ha una part creativa en aquesta assignatura que es reflecteix en l’elaboració d’una feina audiovisual produïda en grup que potenciï el gust per la lectura.

Aquesta assignatura interessa a tots els alumnes que els agradi llegir o que vulguin ampliar els seus coneixements de literatura. Aprendran a valorar obres de ficció i a fer comentaris de text literaris, cosa que els ajudarà en les altres assignatures en què aquests coneixements formin part de la programació.

Si no en tens prou i vols més informació (objectius, competències bàsiques, procediments, avaluació, currículum i altres herbes) pots anar al departament de català a demanar-la. 🙂

Llatí I

El coneixement del LLATÍ ens obre una via fonamental d’accés a un dels grans llegats de la cultura d’Occident. És coneguda la gran capacitat formativa del Llatí:

— En primer lloc, perquè constitueix un mètode molt eficaç d’estructuració mental, gràcies a l’estudi de l’origen del lèxic de totes les llengües romàniques i, en part, de les saxones i les estructures gramaticals bàsiques d’una llengua que és l’origen de les llengües catalana i castellana.

— En segon lloc, perquè permet aprofundir en la interpretació de les més diverses terminologies científiques i tècniques.

— Finalment, i de manera molt especial, perquè permet la possibilitat de posar-se en contacte amb el ric patrimoni literari, cultural, jurídic, etc., de l’antiga Roma, i amb les múltiples obres literàries i científiques de l’Occident europeu escrites en llatí durant segles i que constitueixen una important herència.

Què farem a classe?

L’ensenyament del Llatí té com a objectius que l’alumnat desenvolupi les capacitats següents:

1. Relacionar la pervivència de la cultura romana amb el món occidental i, en especial, a les Illes Balears.

2. Analitzar l’origen i l’evolució de les llengües romàniques per tal de concebre les llengües com a instruments per a l’adquisició de nous aprenentatges.

3. Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules d’origen grecollatí de la llengua pròpia, tant del lèxic comú com del vocabulari culte i de la terminologia científica i tècnica, a fi d’augmentar el vocabulari i enriquir l’expressió comunicativa.

4. Millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita. Ampliar el nostre vocabulari i reforçar les estructures gramaticals de qualsevol llengua.

5. Familiaritzar-se amb els procediments de formació del lèxic llatí (derivació i composició) per entendre millor els de les llengües actuals.

6. Comprendre de manera correcta el significat dels llatinismes i les expressions llatines.

7. Progressar en l’anàlisi de la llengua pròpia a través de la comparació amb el llatí, model de llengua flexional.

8. Assimilar amb facilitat estructures d’altres llengües amb vista al seu aprenentatge.

9. Valorar l’aportació del món clàssic al nostre patrimoni per impregnar-se de valors inherents a l’ésser humà.   Esdevenir  persones cultes

10. Dominar i emprar el vocabulari específic de l’assignatura a fi d’interessar-se tant per la identitat lingüística i cultural de les Illes Balears com per la seva evolució històrica.

Temes de l’assignatura:

– La llengua llatina com a transmissora de cultura.

– Institucions i vida quotidiana dels romans i el seu reflex en el món modern.

– La mitologia com a font d’inspiració en la literatura i en les arts plàstiques.

– Orígens del llatí. Llatí clàssic i llatí vulgar.

– La formació de les llengües romàniques.

– La influència del llatí en les llengües modernes no romàniques.

– Principals procediments de formació del lèxic grecollatí i la seva continuïtat en les llengües romàniques.

– Etimologia del vocabulari científic i tècnic: termes patrimonials, hel·lenismes i llatinismes en la llengua científica.

– Locucions llatines incorporades a les llengües modernes.

– Introducció general a la morfologia i sintaxi llatina:

A qui li convé fer aquesta assignatura?

Als alumnes que vulguin estudiar:

ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ARQUEOLOGIA

BELLES ARTS

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

DRET

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SOCIAL

ESTUDIS ANGLESOS

ESTUDIS ÀRABS I HEBREUS

ESTUDIS FRANCESOS

ESTUDIS LITERARIS

FILOLOGIA CATALANA

FILOLOGIA CLÀSSICA

FILOLOGIA HISPÀNICA

FILOLOGIA ROMÀNICA

FILOSOFIA

GEOGRAFIA

HISTÒRIA

HISTÒRIA DE L’ART

LINGÜÍSTICA

LLENGÜES I LITERATURES MODERNES

PEDAGOGIA

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.

 

Tecnologies de la Informació

Aquesta assignatura s’ofereix a tots els alumnes, independentment del tipus de batxillerat que hagin triat. És adequada per a qualsevol persona que utilitza habitualment l’ordinador i vol comprendre com funciona. En definitiva, per a fer de cada alumne un usuari avançat. Es tracta d’una assignatura particularment adequada per als alumnes que volen estudiar Enginyeria Informàtica o Cicles Formatius Superiors de la branca d’Informàtica. No obstant, donada la importància que les eines informàtiques tenen en qualsevol àrea del coneixement i en qualsevol àmbit pràctic, es pot recomanar a tots els estudiants

A classe, a part de la teoria, es fan pràctiques que van des del desmuntatge d’un ordinador fins a l’elaboració i publicació d’una plana web utilitzant codi, el disseny de programes en diferents llenguatges de programació, la utilització d’eines per al disseny de presentacions i infografies, la manipulació d’imatges…