Go to Top

Col·laboració amb l’EOI

destinataris

  1. El programa EOIES és un projecte adreçat als  alumnes de 4t de l’ESO i als alumnes de 1r i 2n de batxillerat que cursen els idiomes de/ d’alemany, anglès i francès.
  2. En les seves hores habituals de classe d’idioma i amb els seus propis professors els alumnes poden ser avaluats atenent als criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i amb la finalitat d’obtenir el títol oficial.
  3. El programa EOIES té caràcter voluntari per als centres educatius, públics i privats concertats, per al professorat implicat i per a l’alumnat dels centres.
  4. La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents.

eoies_-_imatge_web

Prova d'anivellació i avaluació

  1. L’alumnat implicat en aquest programa farà una prova d’anivellació al començament del programa. Cada EOI supervisarà i determinarà, en col.laboració amb els centres participants, el curs de l’EOI que prepararan els diferents grups d’alumnes.
  2. Els alumnes implicats en aquest programa seran avaluats atenent als nivells exigits en les EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites, i la prova oral es farà amb un tribunal compost per dos professors, un d’ells obligatoriament de l’EOI i l’altre de l’institut, que emetran una nota conjunta.
  3. Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova que al llarg del curs, amb caràcter orientatiu, els professors col.laboradors faran fer als alumnes del programa. En les convocatòries de juny i setembre tindran lloc les proves escrites i orals amb qualificació efectiva. Les proves que donen lloc als títols oficials de l’EOI del idioma cursat (títol de Nivell Bàsic-2, Intermedi-2 i Avançat 2) seran les proves elaborades per les Comissions d’Exàmens unificats d’EOI i tindran lloc el mateix dia i a la mateixa hora que a l’EOI en les convocatòries de maig-juny i setembre. Per a aprovar s’aplicaran els mateixos criteris que en les EOI ( per obtenir la qualificació global d’Apte, cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i la suma total de totes les parts ha de superar el 60%)
  4. Les proves de certificació (Nivell Bàsic, Intermedi i Avançat) es realitzaran prioritàriament, a les EOI però sempre en funció de les aules disponibles a les EOI. En cas d’impossibilitat, les proves es realitzaran als centres participants.
  5. Les proves de Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1 es realitzaran als centres participants.

Certificacions de les EOI

Tots els alumnes participants tenen dret a un certificat de nota  Tots els alumnes participants poden demanar a l’EOI corresponent un certificat acadèmic oficial signat per la direcció de l’EOI (previ pagament de les taxes corresponents d’expedició de certificat).  Tots els alumnes participants poden demanar a l’EOI corresponent un certificat de nivell expedit per la Conselleria d’Educació i Universitat (previ pagament de les taxes corresponents d’expedició de certificat)

Permeabilitat de pas d’alumnes de l’EOIES als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat el nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar el curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOIs de les Illes Balears. En aquest darrer cas han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l’ensenyament presencial si resultan admesos.