Informació actualitzada: protocol, currículum i formació